Zmena maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej, len "ZsVS. a.s.") si Vás touto cestou dovoľuje informovať o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") č. 0213/2017/V z 24.02.2017 a č. 0265/2017/V z 27.11.2017, ktoré ÚRSO zmenil svojim rozhodnutím č. 0014/2019/V…