Zmena maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (ďalej, len "ZsVS. a.s.") si Vás touto cestou dovoľuje informovať o zmene cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len "ÚRSO") č. 0213/2017/V z 24.02.2017 a č. 0265/2017/V z 27.11.2017, ktoré ÚRSO zmenil svojim rozhodnutím č. 0014/2019/V zo dňa 21.08.2019 (ďalej len "rozhodnutie"), čim podlá § 14 ods. 11 a 12 a § 17 ods. 2 písm. d), zákona č 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 2 písm. d). § 3 a § 9 ods. 1 vyhlášky URSO č. 21/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou, stanovil novú maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len "stočné") vo výške 0,9721 EUR/m3.

ZsVS. a.s. tak, v súlade so znením tohto rozhodnutia, pristúpi k fakturácii stočného počnúc dňom 1.9.2019 V súvislosti s touto zmenou si Vám ZsVS. a.s. navyše dovoľuje oznámiť, že počas nasledovných 30 dní odo dňa účinnosti novej ceny stočného budú realizované mimoriadne odpočty meradiel odberných miest so stočným a zrážkovými vodami, na základe ktorých ZsVS. a.s vykonáva fakturáciu dodanej služby.

Oznámenie vo formáte PDF