Stanovy
Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta
zapísaného v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel: Dr, vložka č. 3/T

Časť. 1 : Všeobecné ustanovenia

Čl.1

 1. Obchodné meno družstva je:  „Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta“

( ďalej len „družstvo“ )

 1. Sídlo družstva: Esterházyovcov 709/12, Galanta 924 01
 2. IČO: 34 099 069
 3. Registrácia: Obchodný register Okresného súdu v Trnave, Oddiel: Dr, Vložka č. 3/T

Čl.2

 1. Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu fyzických a právnických osôb, ktoré bolo založené za účelom uspokojovania bytových potrieb jeho členov ako i za účelom vykonávania správy bytových domov a ich bytov ako i nebytových priestorov predstavujúcej najmä prevádzku,  údržbu a opravy bytových domov a ich  bytov a nebytových priestorov a poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov pre svojich členov na základe nájomnej zmluvy alebo správcovskej zmluvy ako i nečlenov, pre ktorých správu bytových domov, nebytových priestorov vykonáva výlučne na základe správcovskej zmluvy. Spoločenstvo je tvorené okrem členov s nájomnými bytmi a členov s bytmi v osobnom vlastníctve i členmi - čakateľmi na pridelenie družstevného bytu.
 2. Družstvo je právnickou osobou, súkromnoprávnym podnikateľským subjektom, ktorého právna úprava je v Obchodnom zákonníku osobitne upravená. Družstvo vystupuje v právnych vzťahoch vo svojom mene a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z právnych úkonov uskutočnených v týchto vzťahoch. Za porušenie svojich záväzkov zodpovedá celým svojím majetkom. Družstvo je samostatný vlastnícky subjekt, a teda je majetkovo oddelené od svojich členov. Členovia družstva neručia za záväzky družstva.
 3. Hlavným poslaním družstva je zabezpečovanie a uspokojovanie bytových potrieb svojich členov, správa, prevádzka, údržba a oprava bytov, bytových domov a ich nebytových priestorov.
 4. Družstvo je členom združenia Slovenského zväzu bytových družstiev.
 5. Družstvo na plnenie svojich úloh v zásade zamestnáva zamestnancov v pracovnom alebo obdobnom pomere podľa Zákonníka práce.
 6. Základné imanie družstva tvorí súhrn členských vkladov členov družstva.
 7. Zapisované základné imanie, teda základné imanie zapísané do obchodného registra nesmie klesnúť pod hodnotu 2 000,-Eur.

Časť 2 : Predmet činnosti

Čl. 3

 1. Predmetom činnosti družstva je:
 • Správa bytového a nebytového fondu
 • Údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb

Časť 3 : Členstvo v družstve

Čl. 4

 • Členmi družstva môžu byť fyzické a právnické osoby s trvalým pobytom a so sídlom 

na území Slovenskej republiky, ak ďalej nie je uvedené inak.

 • Fyzické osoby musia  byť plnoleté, t.j. dosiahnuť 18 rokov veku a spôsobilé na právne úkony.
 • Neplnoleté osoby a osoby s trvalým pobytom mimo územia SR sa môžu stať členom družstva vtedy, ak zdedia členský podiel. Práva a povinnosti vyplývajúce s nadobudnutým členským podielom vykonávajú neplnoleté osoby prostredníctvom svojho zákonného zástupcu a v prípade osoby s trvalým pobytom mimo SR osobne.
 • Členstvo vzniká:
  • dňom vzniku družstva,
  • dňom keď predstavenstvo rozhodne o prijatí člena na základe písomnej prihlášky. K podanej prihláške musí byť pripojené potvrdenie o zaplatení zápisného a základného členského vkladu. Predstavenstvo je povinné rozhodnúť o prihláške najneskôr na prvom zasadnutí v mesiaci nasledujúcom po dni, kedy bola družstvu doručená. Toto rozhodnutie sa členovi doručuje doporučeným listom do vlastných rúk. Zápisné je určené v prípade fyzických osôb vo výške 15,-Eur a v prípade právnických osôb 50,-Eur. Základný členský vklad je určený pre fyzické osoby vo výške 100,-Eur a pre právnické osoby vo výške 300,-Eur.  Pokiaľ žiadateľ nebude prijatý za člena družstva na základe rozhodnutia predstavenstva, družstvo vráti žiadateľovi zápisné a základný členský vklad v pokladni sídla družstva do 30 dní od doručenia tohto rozhodnutia o neprijatí za člena žiadateľovi a vydá mu o tom potvrdenie, ktoré žiadateľ na znak prevzatia vráteného členského podielu a zápisného podpíše. Členovia družstva čakajúci na pridelenie bytu uplatňujú svoje hlasovacie právo v rámci členskej schôdze osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu a v rámci zhromaždenia delegátov prostredníctvom delegáta zvoleného spomedzi členov družstva – čakateľov na pridelenie bytu.
  • dedením členského podielu jedným z dedičov podľa ich vzájomnej dohody alebo rozhodnutia súdu,
  • splynutím v prípadoch ak člen získa v tom istom družstve ďalšie členstvo,                  napr. z dôvodu dedenia, prevodom členských práv a povinností, zlúčenia družstiev a prevodu časti majetku. K splynutiu nedôjde, ak takýto člen vykoná dispozíciu s jedným z členstiev do troch mesiacov od nadobudnutia druhého členstva. Z uvedených dôvodov splynú navzájom aj spoločné členstvá manželov. Vznikom spoločného členstva manželov nesplynie to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.  Pri splynutí členstiev platí dĺžka najstaršieho členstva. Členské práva a povinnosti z takto splynutého členstva zostanú členovi zachované.
  • rozdelením, ku ktorému dôjde v prípade rozdelenia družstva, alebo prevodu časti jeho majetku do základného imania iného družstva, ak členovi alebo manželom - spoločným členom zostane aj v dôsledku rozdelenia družstva alebo prevodu časti jeho majetku v oboch družstvách majetková účasť.
  • premenou v prípadoch:
 • ak sa spoločné členstvo manželov mení na individuálne členstvo jedného z bývalých manželov,
 • ak sa individuálne členstvo poručiteľa v prípade vlastníctva viacerých členských podielov mení pri dedení dvoch alebo viacerých dedičov na viacero individuálnych členstiev podľa počtu členských podielov, ktoré sú predmetom pozostalosti a podľa počtu dedičov
 • ak sa individuálne členstvo jedného z manželov, spoločných nájomcov družstevného bytu (nebytového priestoru) výmenou družstevného bytu (nebytového priestoru) mení na spoločné členstvo manželov,
 • ak sa individuálne členstvo nájomcu družstevného bytu (nebytového priestoru) prevodom členských práv a povinností na jedného z manželov za trvania manželstva mení na spoločné členstvo manželov a naopak.

Čl. 5

Spoločné členstvo manželov
 • Spoločné členstvo manželov vzniká:
  • manželom žijúcim v spoločnej domácnosti dňom, keď predstavenstvo rozhodne o ich prijatí za spoločných členov družstva,
  • alebo jednému z manželov vznikne právo na uzavretie zmluvy o nájme k družstevnému bytu alebo nebytovému priestoru rozhodnutím predstavenstva o jeho pridelení a tento sám alebo spoločne s druhým z manželov takúto zmluvu uzatvorí.
 • Spoločné členstvo manželov vzniká aj vtedy ak prejde na jedného z manželov  členstvo a nájom k družstevnému bytu (nebytového priestoru) inak ako dedením, výlučným darovaním alebo reštitúciou ). Z tohoto členstva sú obaja manželia oprávnení a povinní konať spoločne a nerozdielne. Manželia ako spoloční členovia majú pri hlasovaní jeden hlas.
 • Spoločné členstvo manželov nevznikne ak manželia trvale spolu nežijú ako aj v prípade ak jeden z nich nadobudol byt pred uzavretím manželstva. Skutočnosť, že nežijú v spoločnej domácnosti, preukazujú manželia čestným vyhlásením podpísaným s osvedčením pravosti podpisu..
 • Vznikom spoločného členstva manželov nezaniká to individuálne členstvo ktoréhokoľvek z nich, ktoré sa nepremenilo na ich spoločné členstvo.
 • Existencia spoločného členstva manželov nevylučuje vznik individuálneho členstva ktoréhokoľvek z nich v tom istom alebo inom stavebnom bytovom družstve.
 • Právo účasti, hlasovania a pasívne volebné právo na členských schôdzach samospráv manželov - spoločných členov majúcich v tom istom družstve súčasne individuálne členstvo, je upravené v čl. 63

Čl.6

 Členské práva a povinnosti

 • Člen družstva má právo najmä:
  • zúčastňovať sa osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu na rokovaní a rozhodovaní členskej schôdze samosprávy, osobne alebo prostredníctvom zvoleného delegáta na rokovaní a rozhodovaní zhromaždenia delegátov.
  • voliť a byť volený do orgánov družstva, ak má plnú spôsobilosť na právne úkony, pričom pasívne volebné právo je vylúčené v prípade, že bol člen v minulosti právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin
  • predkladať návrhy na zlepšenie činnosti družstva, obracať sa podnetmi, pripomienkami alebo sťažnosťami týkajúcimi sa činnosti družstva na orgány družstva a byť o ich vybavení informovaný,
  • na uzavretie zmluvy o nájme družstevného bytu ( nebytového priestoru )
 • na základe prevodu členských práv a povinností alebo ich časti,
 • na základe predstavenstvom schválenej písomnej dohody o výmene družstevného bytu (nebytového priestoru),
 • na základe písomnej dohody rozvedených manželov alebo vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z bývalých manželov bude po rozvode manželstva ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),
 • na základe písomnej dohody manželov, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil súd za trvania manželstva alebo vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z manželov bude po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),
 • na základe zdedenia členského podielu viažuceho sa k bytu a/alebo nebytového priestoru,
 • na základe rozhodnutia predstavenstva o pridelení družstevného bytu (nebytového priestoru) ,
  • k prevodu členských práv a povinností na tretiu osobu bez súhlasu predstavenstva
  • k prevodu členských práv a povinností na základe dohody o výmene bytu so súhlasom predstavenstva.
  • vykonávať dispozície s členstvom a bytom v súlade so zákonmi a s týmito stanovami,
  • na ročné vyúčtovanie zaplatených zálohových úhrad (záloh) za plnenia poskytované s nájmom,
  • na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva
  • pri zániku členstva na vrátenie zostatkovej hodnoty členského podielu do 30 dní po schválení ročnej účtovnej závierky zhromaždením delegátov, po roku v ktorom členstvo zaniklo a ak došlo k vyprataniu a vráteniu bytu družstvu s výnimkou § 17 ods. 7 zákona č.182/1993 Z.z.,
  • v prípade zániku družstva likvidáciou na likvidačný zostatok,
  • na podanie vysvetlení týkajúcich sa technických záležitostí zabezpečovaných priamo družstvom ako aj inými vykonávateľmi  v mene družstva pri opravách a údržbách bytových domov a vyúčtovaniach za poskytované služby spojené s užívaním bytu  ako aj vysvetlení týkajúcich sa najmä spôsobov vykonávania odpočtov hodnôt nameraných meračmi tepla za účelom ročného zúčtovania preplatkov a nedoplatkov za spotrebované teplo a vysvetlení týkajúcich sa iných technických záležitostí súvisiacich s vykonávanou správou bytového domu
  • má právo k nahliadnutiu faktúr súvisiacich s vykonávanou údržbou a opravami na bytovom dome
  • podieľať sa na rozdelení zisku družstva podľa rozhodnutia Zhromaždenia delegátov
 • Člen družstva je povinný najmä:
  • dodržiavať stanovy a plniť uznesenia orgánov družstva,
  • zaplatiť členský podiel  v určenej výške a lehote,
  • platiť úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo zálohy na ne,
  • platiť príspevky na činnosť družstva a uhrádzať poplatky za úkony družstva podľa výšky schválenej zhromaždením delegátov,
  • chrániť družstevný majetok, dodržiavať domový poriadok, prevádzkový poriadok nebytových priestorov, predpisy o požiarnej ochrane, o bezpečnosti pri práci a riadne užívať a udržiavať byt (nebytový priestor), ako aj spoločné priestory a zariadenia bytového domu,
  • hradiť všetky drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou bytu podľa vládneho nariadenia č. 87/1995 Z.z. v není jeho neskorších zmien a doplnkov. V prípadoch potreby rozsiahlejších opráv bytového domu a jeho spoločných častí a zariadení, alebo jeho modernizácie a rekonštrukcie, na základe rozhodnutia členskej schôdze samosprávy alebo predstavenstva družstva, hradiť dočasne zvýšenú sadzbu príspevku na fond opráv domu,
  • oznamovať družstvu údaje a zmeny týkajúce sa člena a príslušníkov (členov) jeho domácnosti, ktoré sú podstatné pre vedenie členskej evidencie a rozúčtovanie plnení poskytovaných s užívaním bytu (nebytového priestoru),
  • umožňovať povereným zástupcom družstva po predchádzajúcom oznámení zistenie technického stavu bytu (nebytového priestoru),
  • uzavrieť s družstvom nájomnú zmluvu o nájme bytu alebo  nebytového priestoru za podmienok a v lehote stanovenej týmito stanovami,
  • podieľať sa na úhrade straty družstva podľa čl. 71 pokiaľ túto stratu preukázateľne zapríčinil najmä porušením svojich povinností určených stanovami alebo spôsobením škody družstvu.
  • dodržiavať v plnom rozsahu všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s členstvom v bytovom družstve a s nájmom bytu ( nebytového priestoru ) a taktiež rozhodnutia prijaté orgánmi družstva ( tieto budú zverejnené a prístupné v sídle družstva na vyžiadanie si členom družstva ),
  • konať pri výkone svojich práv tak, aby v dome bolo vytvorené prostredie zabezpečujúce ostatným členom výkon ich práv a aby sa neporušovali práva a vzájomné dobré spolunažívanie ( analogické použitie susedských vzťahov v zmysle Občianskeho zákonníka ).
  •  Pred uzavretím zmluvy o prevode družstevného bytu (nebytového priestoru) je člen povinný uhradiť družstvu náklady, ktoré vznikli družstvu v súvislosti s prevodom bytu (nebytového priestoru) do vlastníctva člena, a ktoré súčasťou poplatku za tento úkon, ktorého výšku určuje predstavenstvo. Okrem toho je člen povinný uhradiť družstvu všetky náklady na vklad do katastra, na základe ktorého dôjde k prevodu vlastníctva bytu (nebytového priestoru).
  •  Pred vykonaním akýchkoľvek stavebných úprav požiadať o vydanie súhlasu na ich uskutočnenie predstavenstvo družstva spoločne s predložením statického posudku ich vplyvu. V prípade uskutočnenia stavebných prác bez súhlasu predstavenstva sa člen družstva zaväzuje navrátiť byt do pôvodného stavu na výzvu predstavenstva, pokiaľ mu úpravy nie sú týmto orgánom dodatočne schválené. V prípade vyzvania družstva na navrátenie do pôvodného stavu a v prípade opomenutia tejto výzvy členom družstva, je družstvo oprávnené si tento nárok od člena vymáhať.  

Čl. 7

 Práva a povinnosti členov vlastníkov

 1. Členovia - vlastníci bytov majú rovnaké práva a povinnosti s výnimkou tých práv a povinností, ktoré sú bezprostredne viazané na nájom družstevného bytu (nebytového priestoru).
 2. Člen - vlastník bytu alebo nebytového priestoru je povinný tiež oznámiť prenajatie bytu alebo nebytového priestoru tretej osobe a ďalšie skutočnosti (rozvod, narodenie dieťaťa, úmrtie) ktoré majú vplyv na určenie výšky úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
 3. Členovia - vlastníci bytov uplatňujú svoje hlasovacie právo v rámci členskej schôdze osobne alebo prostredníctvom svojho splnomocneného zástupcu a v rámci zhromaždenia delegátov prostredníctvom delegáta zvoleného v samospráve vytvorenej  pre bytový dom, v ktorom sú vlastníkmi bytu.

Čl. 8

 Majetková účasť člena v družstve - členský podiel, základný členský vklad, ďalší členský vklad, iná majetková účasť

 • Majetkovú účasť člena v bytovom družstve predstavuje členský podiel, ktorého výška je daná hodnotami:  
  • základného členského vkladu
  • ďalšieho členského vkladu
  • inej majetkovej účasti  
 1. Členský podiel je jedným zo zdrojov majetku družstva.
 • Družstvo nesmie vyplácať svojím členom úroky zo základného členského vkladu, ďalšieho členského vkladu a inej majetkovej účasti, ak zákon neustanovuje inak.
 • Základný členský vklad, ktorého zaplatenie je podmienkou na vznik členstva v družstve bol určený pre fyzické osoby vo výške 100,-Eur a pre právnické osoby vo výške 300,-Eur.  Počas trvania členstva nemôže majetková účasť člena v družstve klesnúť pod hodnotu základného členského vkladu. Tento nepodlieha odpisom.
 • Ďalší členský vklad je majetková účasť člena na výstavbe družstevného bytu (nebytového priestoru) a teda členský podiel znížený o základný členský vklad, prípadne inú majetkovú účasť.
 • Ďalší členský vklad sa odpisuje úmerne k opotrebovaniu stavby podľa plánovanej doby jej životnosti a to formou rovnomerných odpisov. Takto vyčíslený ďalší členský vklad spoločne so základným členským vkladom a inou majetkovou účasťou je zostatkovou hodnotou členského podielu.
 • Zálohovú výšku ďalšieho členského vzťahu určí predstavenstvo družstva pred začatím výstavby tak, aby sa jeho výška kryla rozpočtom stanovené náklady pripadajúce na družstevný byt (nebytový priestor), ktorý bude pridelený členovi, zníženú o príslušnú časť poskytnutého štátneho príspevku na výstavbu družstevného domu a o úver poskytnutý peňažným ústavom a o iné zdroje poskytnuté na výstavbu, na ktorých úhrade sa člen nepodieľa.
 • Člen je povinný zaplatiť zálohový ďalší členský vklad pred začatím výstavby vo výške a v lehote určenej predstavenstvom družstva, poprípade uhradiť tento formou anuitných mesačných  splátok, ktoré budú stanovené v takej výške, aby následne pokryli pomernú časť úveru poskytnutého na výstavbu, takže súhrn mesačných anuitných splátok všetkých nájomcov družstevných bytov sa bude rovnať úhrade splátky, ktoré je resp. bolo družstvo povinné odviesť banke na splatenie investičného úveru.  
 • Ak je nevyhnutné zvýšiť zálohu na ďalší členský vklad na pokrytie nákladov výstavby, je člen povinný zvýšenie uhradiť vo výške, spôsobom a v lehote určenej predstavenstvom družstva. V prípade neuhradenia zvýšenej zálohy na ďalší členský vklad v stanovenej lehote môže predstavenstvo člena z výstavby vyradiť. Vyradením člena sa ruší rozhodnutie o pridelení bytu. Rozhodnutie o vyradení musí byť doručené doporučene a musí obsahovať poučenie o práve odvolania sa v 15 dňovej lehote na predstavenstvo družstva. Odvolanie nemá odkladný účinok.
 • Po dokončení výstavby vysporiada družstvo s peňažným ústavom finančné zdroje. Po finančnom uzavretí stavby rozdelí družstvo náklady a zdroje financovania objektu na jednotlivé byty a nebytové priestory a predstavenstvo rozhodne o konečnej výške ďalšieho členského vkladu a výške súhrnu anuitných splátok.
 • S rozdelením nákladov a zdrojov financovania na byty a nebytové priestory a s rozhodnutím o konečnej výške ďalšieho členského vkladu oboznámi družstvo člena najneskôr do šiestich mesiacov od finančného uzavretia stavby. Rozhodnutie o konečnej výške ďalšieho členského vkladu musí byť členovi doručené do vlastných rúk. Proti tomuto rozhodnutiu sa môže člen písomne odvolať. Odvolanie nemá odkladný účinok. Pokiaľ neuhradil člen ďalší členský vklad v celej svojej výške ako zálohový ďalší členský vklad, poprípade  do tridsiatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia o konečnej navýšenej výške pôvodne určeného zálohového ďalšieho členského vkladu, je povinný uhradiť svoj ďalší členský vklad v mesačných anuitných splátkach. V tej istej lehote je družstvo povinné uhradiť členovi prípadný preplatok.
 1. Členovia družstva sa môžu zaviazať k ďalšej tzv. inej majetkovej účasti na podnikaní družstva za podmienok, ktoré schváli zhromaždenie delegátov na návrh predstavenstva.
 2. Členský podiel, ktorý je povinný uhradiť nový nájomca po predchádzajúcom nájomcovi sa rovná hodnote vyrovnacieho podielu, ktorý bol vyplatený predchádzajúcemu nájomcovi a zostávajúcej anuite.
 3. Členský podiel prevodom bytu do vlastníctva podľa osobitného predpisu zaniká a stáva sa súčasťou hodnoty bytu - § 17 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Čl. 9

Členský podiel uvoľneného bytu
 1. Pri ďalšom pridelení uvoľneného bytu (nebytového priestoru) určí predstavenstvo výšku členského podielu pre nasledujúceho užívateľa čiastkou zodpovedajúcou zostatkovej hodnote členského podielu.

 

 1. Ak člen nezaplatí uvedený členský podiel v lehote spôsobom uvedeným v rozhodnutí predstavenstva, predstavenstvo zruší rozhodnutie o pridelení bytu.
 2. Ak člen nezaplatil určený členský podiel, môže predstavenstvo rozhodnúť o vylúčení z členstva v družstve.

Čl. 10

 Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve

 1. Prevod práv a povinností spojených s členstvom a nájmom k družstevnému bytu v družstve na základe dohody nepodlieha súhlasu predstavenstva. Členské práva a povinnosti spojené s členstvom sú účinné voči družstvu predložením dohody o prevode členstva družstvu alebo neskorším dňom uvedeným v dohode. Tie isté účinky ako predloženie dohody o prevode členstva nastávajú ihneď, ako družstvo dostane písomné oznámenie doterajšieho člena o prevode členstva a písomný súhlas nadobúdateľa členstva.
 2. Obsah oznámenia podľa ods. 1/ musí obsahovať najmä: identifikáciu bytu a jeho nadobúdateľa, rodinný stav nadobúdateľa, počet členov spoločnej domácnosti, termín uvoľnenia bytu v prospech nadobúdateľa, prehlásenie o majetkovom vysporiadaní zostatkovej hodnoty členského podielu, dohodu o vysporiadaní nedoplatku alebo preplatku na úhradách a prehlásenie nadobúdateľa o oboznámení sa s technickým stavom bytu.
 3. Prevod práv a povinností spojených s členstvom v družstve a nájmom družstevného bytu, na základe dohody sa spoplatňuje vo výške 199,15,-Eur.
 4. Nadobúdateľ členských práv a povinností preberá v plnom rozsahu všetky záväzky súvisiace s užívaním bytu alebo nebytového priestoru.
 •  Členstvo v družstve sa prevádza aj dňom vzniku nájmu družstevného bytu na základe dohody o výmene družstevného bytu. Výmena družstevného bytu podlieha súhlasu predstavenstva. Členstvo v družstve vzniká dňom udelenia súhlasu predstavenstva družstva s výmenou družstevných bytov.

Čl. 11

Prevod časti práv a povinností spojených s členstvom v družstve
 1. Člen môže previesť časť práv a povinností spojených s členstvom za podmienok uvedených v čl. 10 na iného člena toho istého družstva v prípadoch:
  • keď člen - nájomca družstevného bytu (nebytového priestoru) z dôvodu dedenia, prevodu práv a povinností spojených s členstvom, zlúčenia družstiev, alebo prevodu časti majetku družstva získal právo na pridelenie iného bytu (nebytového priestoru) v tom istom družstve, alebo na nájom bytu a jeho členstvá už splynuli podľa čl. 4 bod 4,
  • keď člen - nájomca družstevného bytu získal právo na pridelenie iného bytu v družstve zaplatením členského podielu,
  • keď člen - nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru prevádza časť práv a povinností spojených s členstvom v družstve týkajúce sa buď bytu alebo nebytového priestoru,

Čl. 12

Zánik členstva fyzickým osobám

 • Členstvo v družstve zaniká:
  • písomnou dohodou,
  • vystúpením,
  • smrťou člena, pokiaľ jeho členstvo neprejde na dediča,
  • vylúčením,
  • zánikom družstva likvidáciou,
  • prevodom členských práv a povinností,
  • odkúpením predmetu nájmu do osobného vlastníctva

Čl. 13

Dohoda

 1. Dohodu o zániku členstva uzatvárajú člen a družstvo písomne.
 2. Dohoda musí obsahovať presné označenie účastníkov a presný deň skončenia členstva.
 3. Každý účastník obdrží jedno vyhotovenie.

Čl. 14

 Vystúpenie
 1. Člen môže z družstva vystúpiť. Členstvo zaniká uplynutím doby dvoch mesiacov. Táto doba začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomného oznámenia člena o vystúpení z družstva.
 2. Člen, ktorý nesúhlasí s prechodom svojich členských práv a povinností na právneho nástupcu družstva, môže z družstva vystúpiť ku dňu, kedy k tomuto prevodu má dôjsť, ak to oznámi predstavenstvu do jedného týždňa po vydaní uznesenia najvyššieho orgánu družstva o právnom nástupcovi družstva. Nárok na vyrovnací podiel je povinný uhradiť členovi, ktorý z družstva vystúpil, právny nástupca družstva do jedného mesiaca odo dňa, kedy na neho prešlo imanie družstva.
 3. Oznámenie o vystúpení člena môže člen odvolať len písomne a len do uplynutia dvojmesačnej doby podľa ods.1.

Čl. 15

Smrť člena
 1. Členstvo družstve zaniká smrťou člena, pokiaľ neprechádza na dediča, resp. dedičov.
 2. Ak zomrie člen a nejde o spoločné členstvo manželov, prechádza dňom jeho smrti členstvo v družstve na dediča.
 3. Ak je dedičov viac, členom družstva sa stane dedič podľa vzájomnej dohody dedičov.
 4. Ak patrili poručiteľovi dva alebo viac členských podielov v tom istom družstve, môžu jednotlivé členské podiely pripadnúť rôznym dedičom. Tým sa poručiteľovo členstvo premení dňom jeho smrti na dve alebo viac individuálnych členstiev (prípadne spoločných členstiev manželov) jednotlivých dedičov.

Čl. 16

Vylúčenie
 •   Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena najmä:
  • ak závažným spôsobom alebo opätovne porušuje svoje členské povinnosti určené zákonom alebo stanovami,
  • ak bol právoplatne odsúdený pre úmyselný trestný čin proti družstvu a jeho majetku,
  • ak neplatí úhrady družstvu za užívanie bytu, resp. za služby s tým spojené po dobu najmenej troch mesiacov,
  • ak užíva majetok družstva tak, že družstvu vzniká škoda
  • ak nájomca prenechal byt, alebo časť bytu do užívania tretej osobe bez súhlasu predstavenstva,
  • ak nájomca alebo vlastník bytu - člen , alebo tí, ktorí s ním bývajú hrubo a opätovne porušujú domový poriadok.
 • Predstavenstvo môže rozhodnúť o vylúčení člena v prípadoch uvedených v ods.1 iba do 12 mesiacov odo dňa, keď zistilo dôvod na vylúčenie, najneskôr však do 24 mesiacov odo dňa, keď tento dôvod vznikol.
 • V rozhodnutí o vylúčení člena z družstva musí byť uvedený dôvod podľa ods.1/, ktorý sa nemôže dodatočne meniť. Členstvo zaniká dňom, keď bolo doručené rozhodnutie predstavenstva o vylúčení členovi.
 • Rozhodnutie musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod vylúčenia a poučenie o možnosti odvolania.
 • Ak člen nesúhlasí s rozhodnutím predstavenstva o vylúčení, môže do 15 dní od doručenia písomného rozhodnutia podať odvolanie na zhromaždenie delegátov, ktoré adresuje družstvu. Odvolanie má odkladný účinok. O odvolaní bude rozhodnuté na najbližšom zhromaždení delegátov.
 • Súd na návrh člena, ktorého sa rozhodnutie týka, vyhlási rozhodnutie zhromaždenia delegátov o vylúčení za neplatné, ak je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami.
 • Pri vyslovení neplatnosti zániku členstva podľa ods. 7/, vzniká poškodenému nárok na náhradu spôsobenej škody.

Čl. 17

Zánik členstva pri likvidácii družstva

 1. Členstvo zaniká po zrušení družstva a ukončení jeho likvidácie dňom výmazu družstva z obchodného registra.

Čl. 18

Zánik spoločného členstva manželov

 1. Spoločné členstvo manželov v družstve zaniká :
  1. smrťou jedného z manželov,
  2. písomnou dohodou rozvedených manželov o tom, ktorý z bývalých manželov bude po rozvode ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),
  3. písomnou dohodou manželov, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zrušil súd za trvania manželstva, o tom, ktorý z bývalých manželov bude ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),
  4. na základe vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z bývalých manželov bude po rozvode ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru),
  5. na základe vykonateľného rozhodnutia súdu o tom, ktorý z manželov bude ďalej ako člen družstva nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) po právoplatnosti rozhodnutia súdu o zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov počas trvania manželstva,
  6. dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice.
 1. Ak zanikne spoločné členstvo manželov v družstve smrťou jedného z nich, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) pozostalý manžel.
 2. Po rozvode manželstva zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) ten z rozvedených manželov, ktorý bol určený dohodou rozvedených manželov alebo rozhodnutím súdu.
 3. Ak súd zruší bezpodielové spoluvlastníctvo manželov za trvania manželstva, zostáva členom družstva a nájomcom družstevného bytu (nebytového priestoru) ten z manželov, ktorý bol určený dohodou manželov alebo rozhodnutím súdu.
 4. Ak sa po rozvode manželstva rozvedení manželia - spoloční členovia družstva, ktorí užívajú spoločne družstevný byt a družstevný nebytový priestor dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor, alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvo každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu; to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch družstevných bytov.
 5. Ak sa manželia - spoloční členovia družstva, ktorých bezpodielové spoluvlastníctvo zrušil súd za trvania manželstva a ktorí užívajú spoločne družstevný byt a družstevný nebytový priestor, dohodnú, že jeden z nich bude ako člen družstva užívať družstevný byt a druhý nebytový priestor alebo ak tak rozhodne súd, zaniká spoločné členstvo manželov jeho premenou na individuálne členstvo každého z nich dňom uzavretia dohody alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu; to isté platí, ak sa tak dohodnú alebo rozhodne súd pri užívaní dvoch družstevných bytov.
 6. Právoplatným rozhodnutím súdu o zrušení bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva a následnou dohodou manželov alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov zrušeného súdom počas trvania manželstva alebo dohodou manželov o zúžení zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov vo forme notárskej zápisnice sa spoločné členstvo manželov mení na individuálne členstvo toho z manželov, ktorého určí právoplatné rozhodnutie súdu alebo dohoda manželov.

Čl. 19

Zánik členstva odkúpením predmetu nájmu do osobného vlastníctva

 1. Členstvo v družstve zaniká odkúpením predmetu nájmu do osobného vlastníctva za jeho zvyšnú anuitnú hodnotu, ktorá do odkúpenia nebola nájomcom uhradená.
 2. Vlastník nemá nárok na vyplatenie zostatkovej hodnoty svojho členského podielu v družstve v zmysle § 17 ods. 7 zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších zmien  a doplnkov.

Čl. 20

Zánik členstva právnických osôb

 1. Členstvo právnických osôb zaniká:
  • vstupom do likvidácie
  • vyhlásením konkurzu,
  • zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • písomnou dohodou,
  • vystúpením,
  • vylúčením.
  • Zánikom
  • odkúpením do  vlastníctva spoločnosti
 1. Predchádzajúce články vzťahujúce sa k jednotlivým spôsobom zániku členstva platia primerane.

Čl. 21

Majetkové vyporiadanie pri zániku členstva

 1. Zánikom členstva v družstve za trvania družstva vzniká bývalému členovi (spoločným členom) alebo jeho dedičom( ak na nich neprejde členský podiel ) nárok na vyrovnací podiel.
 2. Vyrovnací podiel sa rovná hodnote zostatkového členského podielu.
 3. Právo na vyplatenie vyrovnacieho podielu je splatné uplynutím troch mesiacov od schválenia riadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom členstvo zaniklo, alebo, ak takáto riadna účtovná závierka schválená nebola, tak uplynutím troch mesiacov odo dňa, keď mala byť schválená. Ak to hospodárska situácia dovoľuje, družstvo môže uspokojiť tento nárok alebo jeho časť aj skôr.
 4. Výplata vyrovnacieho podielu je viazaná na uvoľnenie družstevného bytu (nebytového priestoru).
 5. Zánikom členstva v dôsledku prevodu práv a povinností spojených s členstvom alebo výmeny bytov nevzniká doterajšiemu členovi voči družstvu nárok na vyrovnací podiel. Vzájomné nároky si účastníci prevodu členských práv a povinností alebo výmeny bytu usporiadajú medzi sebou.
 6. Okrem nároku na výplatu vyrovnacieho podielu nemá bývalý člen družstva alebo jeho právny nástupca z dôvodu zániku členstva nárok na akúkoľvek inú časť majetku družstva.
 7. Pri výplate vyrovnacieho podielu družstvo jednostranne započíta svoje splatné pohľadávky voči bývalému členovi.

Čl. 22

Členská evidencia

 • Družstvo vedie zoznam všetkých svojich členov.
 • Do zoznamu sa zapisuje okrem mena a priezviska, bydliska a rodného čísla fyzickej osoby a sídla právnickej osoby ako člena, aj výška hodnoty jeho členského podielu.
 •  V zozname sa bez zbytočného odkladu vyznačia všetky zmeny evidovaných skutočností.
 • Člen družstva má právo žiadať o vydanie potvrdenia o svojom členstve a obsahu zápisu v zozname.
 • Pri spracovaní údajov o členoch družstvo dbá na dodržanie ustanovení osobitného predpisu.

Časť IV
Prideľovanie bytov a nebytových priestorov
alebo ich dražba

Čl. 23

Zoznam žiadateľov o nájom

 • Družstvo prideľuje byty a nebytové priestory  svojím členom, ktorých vedie na zozname žiadateľov o poskytnutie nájmu.

Čl. 24

Prideľovanie bytov

 • Byty prideľuje členom predstavenstvo SBD, ktorí boli vybraní zoznamu žiadateľov o poskytnutie nájmu, ktorý družstvo vedie.
 • Byty sú prideľované podľa poradovníka schváleného predstavenstvom.
 • Mimo poradovník pridelí družstvo byt len doterajšiemu nájomníkovi, ktorého byt sa 

   mu stal bez jeho zavinenia neužívania schopný.

Čl. 25

Povinnosti nájomcu v súvislosti s pridelením bytu
1.  Pred  pridelením  bytu  predstavenstvo  písomne  vyzve  člena  ku  splateniu  členského            
  podielu.
2.  Lehota na zaplatenie bude určená najmenej na 7 dní, najviac však na 30 dní, pokiaľ k jeho splateniu nedôjde v priebehu nájmu anuitnými splátkami s výnimkou základného členského podielu.
3.  Ak žiadateľ v stanovenej lehote nezaplatí členský podieľa alebo odmietne pridelenie bytu, resp. jeho prevzatie , jeho práva k uzavretiu nájomnej zmluvy k predmetného bytu zanikajú.

 • Ak došlo k uhradeniu členského podielu , avšak nájomná zmluva uzavretá nebola, má člen právo na vyplatenie splateného členského podielu.

Čl. 26

Vznik nájmu družstevného bytu (nebytového priestoru)

 • Nájom družstevného bytu (nebytového priesoru) vzniká nájomnou zmluvou, ktorou družstvo ako prenajímateľ dáva svojmu členovi ako nájomcovi do užívania družstevný byt (nebytový priestor).
 • Členovi vznikne právo na uzavretie nájomnej zmluvy:
  • na základe rozhodnutia o pridelení družstevného bytu  (nebytového priestoru) ,

vydaného predstavenstvom družstva,

  • prevodom členských práv a povinností podľa čl. 10,
  • na základe dohody o výmene bytov,
  • na základe prechodu práva (dedením),
  • na základe rozhodnutia súdu po rozvode alebo na základe dohody rozvedených manželov.
 • Nájomná zmluva musí obsahovať označenie predmetu nájmu, rozsah užívania, spôsob určenia výšky úhrad spojených s užívaním bytu, dobu nájmu. Nájomná zmluva musí byť písomná.
 • Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.
 • Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu bytu manželmi, sú obidvaja oprávnení spoločne a nerozdielne.
 • Záväzky viažuce sa k predchádzajúcemu nájomníkovi neprechádzajú na nového nájomníka, za tieto zodpovedá pôvodný s výnimkou prechodu práv nájmu dedením.

Čl. 27

 Práva a povinnosti z nájmu a vlastníctva bytu

 • S členom - nájomcom družstevného bytu a s manželmi - spoločnými nájomcami, môžu  v byte bývať aj príbuzní v priamom rade a blízke osoby v zmysle § 116 Občianskeho zákonníka. Počet týchto osôb a jeho zmenu je nájomca povinný nahlásiť družstvu do 3 dní odo dňa zmeny počtu týchto osôb.
 • Nájomca a vlastník bytu a osoby, ktoré s ním žijú v spoločnej domácnosti, majú popri práve užívať byt aj právo užívať spoločné priestory a zariadenia domu, ako aj požívať plnenia, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytu.
 • Nájomca a vlastník bytu- člen družstva je povinný pri výkone svojich práv dbať, aby sa v dome vytvorilo prostredie zabezpečujúce ostatným nájomcom a vlastníkom výkon ich práv a svojím chovaním práva ostatných v bytovom dome neobmedzovať. Na tento účel vydá družstvo osobitný predpis - domový poriadok.
 • Družstvo členovi - nájomcovi vytvára podmienky na plný a nerušený výkon jeho práv spojených s užívaním bytu.
 • Všetky opravy v byte súvisiace s jeho užívaním a náklady spojené s bežnou údržbou hradí nájomca (spoloční nájomníci) alebo vlastník. Náklady na údržbu a opravy bytového domu, jeho spoločných priestorov, častí a zariadení, ako aj rekonštrukciu hradia užívatelia (nájomníci alebo vlastníci) z prostriedkov nimi vytváraného fondu prevádzky, údržby a opráv.
 • Ak družstvo nesplní svoju povinnosť odstrániť závady, ktoré bránia riadnemu užívaniu družstevného bytu, alebo ktorými je výkon nájomcovho práva ohrozený, má nájomca právo po predchádzajúcom upozornení družstva, závady odstrániť v nevyhnutnej miere a požadovať od družstva náhradu účelne vynaložených nákladov. Právo na úhradu musí uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.
 • Ak sa nájomca bytu nepostará o včasné vykonanie drobných opráv a obvyklej údržby bytu, družstvo má právo urobiť tak po predchádzajúcom upozornení nájomcu na jeho náklady.
 • Nájomca alebo vlastník bytu je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť družstvu potrebu tých opráv v byte, ktoré má zabezpečiť družstvo a umožniť ich vykonanie, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.
 • Nájomca alebo vlastník bytu je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré spôsobil v bytovom dome, na spoločných častiach, spoločných zariadeniach bytového domu alebo na priľahlom pozemku sám, alebo tí, ktorí s ním bývajú. Ak sa tak nestane, má družstvo právo po predchádzajúcom upozornení člena závady a poškodenia odstrániť a požadovať od neho náhradu.
 • Nájomca alebo vlastník bytu nesmie vykonávať stavebné úpravy ani inú podstatnú zmenu v byte bez písomného súhlasu družstva a to ani na svoje náklady.
 • Družstvo je oprávnené vykonávať stavebné úpravy a iné podstatné zmeny v  byte len so súhlasom nájomcu alebo vlastníka bytu. Ak vykonáva družstvo takéto úpravy alebo zásahy do rozvodov v byte na príkaz príslušného orgánu štátnej správy, alebo takáto povinnosť vyplýva zo zákonov, technických noriem, alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, nájomca alebo vlastník bytu je povinný ich vykonanie umožniť, inak zodpovedá za škodu, ktorá vznikla nesplnením tejto povinnosti.

Čl. 28

Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu a nebytového priestoru

 • Nájomca družstevného bytu je povinný platiť družstvu nájomné a úhradu za plnenia poskytované s užívaním družstevného bytu (ďalej len „nájomné“ ).
 • Nájomca družstevného bytu je povinný družstvu platiť nájomné podľa ods. 1/ vo výške predpokladaných nákladov zahrnutých v kalkulácii úhrady za prenájom bytu a za služby spojené s prenájmom bytu – mesačný predpis.
 • Nájomné je splatné vždy do dňa uvedeného v nájomnej zmluve.  Rozdiel medzi nájomným a skutočnými nákladmi vynaloženými družstvom na prevádzku a správu bytu za kalendárny rok vyúčtuje družstvo najneskôr do 5 mesiaca kalendárneho roka, ktorý nasleduje po roku za ktorý sa vyúčtovanie vykonáva.
 • Výšku záloh a nájom určuje družstvo na základe spotreby poskytnutých plnení užívateľom bytu a ostatných nákladov vynaložených družstvom na nájom bytu pre člena družstva. Pri stanovení zásad prihliada družstvo na skutočne dosahované spotreby, vývoj cien a všeobecne záväzné právne predpisy.
 • Súčasťou úhrad je tiež príspevok na tvorbu fondu opráv a údržby, na financovanie údržby a investícií. Jej výšku určí predstavenstvo v súlade s predpokladanou mierou postupného opotrebovania bytového domu alebo objektu s nebytovými priestormi, resp. pripravovanými opravami nariadenými príslušnými orgánmi štátnej správy. K zvyšovaniu môžu pristúpiť aj samotní nájomníci v záujme kumulácie väčšieho množstva finančných prostriedkov vo fonde prevádzky, údržby a opráv.
 • Spolu so zálohou na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu hradí nájomca bytu na jeho byt pripadajúcu čiastku úmoru z úroku úveru poskytnutého družstvu peňažným ústavom na výstavbu - anuitu.
 • Vlastníci bytov sú taktiež na základe uzavretej zmluvy o výkone správy povinní mesačne platiť družstvu poplatky za výkon správy, vrátane záloh na poskytované služby a príspevku na tvorbu fondu prevádzky, údržby a opráv, zahrnuté v kalkulácii úhrady za užívanie bytu.
 • Vyúčtovaním zistený preplatok na zálohových platbách podľa predchádzajúcich. odsekov vráti družstvo nájomcovi alebo vlastníkovi bytu v lehote do 30 dní od vyúčtovania, alebo v tej istej lehote preplatok započíta pri vzájomných pohľadávkach podľa § 580 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení. V rovnakej lehote je nájomca alebo vlastník bytu povinný zaplatiť družstvu vyúčtovaním zistený nedoplatok, inak je povinný zaplatiť družstvu poplatok z omeškania z dlžnej sumy podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
 • Ak nájomca nezaplatí mesačnú zálohu na úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu do  splatnosti, je povinný zaplatiť družstvu poplatok z omeškania vo výške stanovenej v nájomnej zmluve, resp. poplatok určený všeobecne záväznými právnymi prepismi. Úhrada nedoplatku nezbavuje nájomcu povinnosti uhradiť s dlžnou istinou aj poplatok z omeškania.

Čl. 29

 Zľavy

 • Právo na primeranú zľavu z príslušnej predpísanej položky kalkulácie za plnenia má člen - nájomca družstevného bytu alebo člen – vlastník bytu v prípade, ak družstvo neposkytlo plnenia spojené s užívaním bytu alebo poskytovalo vadne alebo ak sa z dôvodov na strane družstva podstatne alebo na dlhšiu dobu zhoršia podmienky na užívanie bytu, resp. domu.
 • Právo na zľavu z úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu treba uplatniť na družstve bez zbytočného odkladu. Právo zanikne, ak sa neuplatnilo do šiestich mesiacov od odstránenia závad.

Čl. 30

Spoločný nájom družstevného bytu manželmi

 • Spoločný nájom bytu môže vzniknúť len medzi manželmi
 • Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stane nájomcom bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi.
 • Ak sa niektorý z manželov stal nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločný nájom bytu uzavretím manželstva.
 • Bežné záležitosti, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu manželmi, môže vybavovať každý z manželov. V ostatných prípadoch je potrebný súhlas obidvoch manželov, inak je právny úkon neplatný. Z právnych úkonov, ktoré sa týkajú spoločného nájmu družstevného bytu, sú obidvaja manželia oprávnení a povinní spoločne a nerozdielne.

Čl. 31

Zánik spoločného nájmu bytu manželmi

 • Právo spoločného nájmu družstevného bytu manželmi zanikne:
  • rozvodom manželstva v prípade, že nevzniklo spoločné členstvo manželov v

družstve,

  • dohodou rozvedených manželov - spoločných členov družstva,
  • rozhodnutím súdu o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu,
  • smrťou jedného z manželov,
  • zánikom nájmu družstevného bytu podľa čl. 34.
 • Ak nevzniklo spoločné členstvo manželov v družstve, právo užívať družstevný byt po rozvode manželstva má ten z manželov, ktorý je členom družstva.
 • Ak vzniklo manželom spoločné členstvo v družstve, zostáva členom družstva a právo užívať byt tomu z rozvedených manželov, ktorý bol určený ich dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, rozhodne na návrh jedného z nich súd o zrušení spoločného nájmu družstevného bytu manželmi a o tom, kto z nich bude ako člen družstva ďalej nájomcom bytu.
 • Ak zomrie manžel a manželia neboli spoločnými členmi družstva, prechádza členstvo v družstve a nájom družstevného bytu na dediča, ktorému pripadol členský podiel. Ak zomrie manžel a manželia boli spoločnými členmi družstva, zostáva členom družstva a jediným nájomcom družstevného bytu pozostalý manžel.

Čl. 32

 Podnájom bytu alebo časti bytu

 • Prenajatý družstevný byt alebo jeho časť môže nájomca prenechať inému do podnájmu len na dobu určitú podľa ustanovení Občianskeho zákonníka, len s písomným súhlasom predstavenstva družstva.
 • Porušenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie povinnosti podľa § 711 ods. 1/ písm. d/ Občianskeho zákonníka.

Čl. 33

 Výmena bytu

 • Nájomca družstevného bytu môže so súhlasom predstavenstva družstva uzavrieť dohodu o výmene bytu.
 • Dohoda musí mať písomnú formu, musí obsahovať dohodu účastníkov výmeny o prevode členských práv a povinností, vrátane dohody o vzájomnom majetkovom vyrovnaní. Ak dohoda o výmene bytov spĺňa tieto náležitosti, predstavenstvo družstva dá k dohode o výmene bytov súhlas.
 • Ak nájomca družstevného bytu a nebytového priestoru vymieňa oddelene iba byt alebo nebytový priestor s občanom, ktorý nie je členom družstva, predstavenstvo družstva neudelí súhlas s dohodou, pokiaľ sa tento občan nestane členom družstva, pričom musí spĺňať podmienky vzniku členstva.
 • Ak ide o výmenu bytov v tom istom družstve, nadobudne dohoda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie predstavenstva družstva, ktorým bol udelený súhlas s dohodou. Ak ide o výmenu bytu v rôznych družstvách, alebo o výmenu bytu družstevného za byt nedružstevný, nadobúda účinnosť dňom, kedy nadobudne právoplatnosť rozhodnutie posledného orgánu príslušného na udelenie súhlasu.
 • Prevod členských práv a povinností na základe dohody o výmene bytov nastane dňom udelenia súhlasu podľa predchádzajúcich odsekov.
 • Právo na splnenie dohody o výmene bytov sa musí uplatniť na súde do troch mesiacov odo dňa, keď bol s dohodou vyslovený súhlas, inak právo zanikne.
 • Ak dodatočne nastanú u niektorého účastníka také závažné okolnosti, že nemožno splnenie dohody od neho spravodlivo požadovať, môže od dohody odstúpiť, musí však tak urobiť bez zbytočného odkladu. Povinnosť na náhradu škody tým nie je dotknutá.

Čl. 34

Zánik nájmu družstevného bytu

 • Nájom družstevného bytu zaniká:
  • zánikom členstva nájomcu družstevného bytu podľa čl. 12 a ostatných súvisiacich podľa predchádzajúcich odsekov,
  • písomnou dohodou medzi družstvom a členom - nájomcom družstevného bytu dňom určeným v dohode,
  • písomnou výpoveďou nájmu bytu, podľa ustanovení Občianskeho zákonníka,
  • prevodom bytu do vlastníctva nájomcu.

Čl. 35

Nájom a podnájom nebytových a spoločných priestorov

 • O nájme  a podnájme  nebytových   priestorov  platia primerané ustanovenia o nájme a podnájme nebytových priestorov.
 • Ak  ide  o nájom  nebytových priestorov, ktoré sú však určené na výkon povolania len

   jedného z manželov, právo spoločného nájmu nevznikne.

 • K nájmu a podnájmu spoločných priestorov alebo spoločných častí bytového domu je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny členov samosprávy a ostatných vlastníkov bytov v bytovom dome.
 • Ak sa v dome nachádzajú spoločné priestory nevyužívané na pôvodný účel, môže družstvo tieto na základe písomného súhlasu nadpolovičnej väčšiny členov samosprávy a predstavenstva družstva prenajať.
 • Výšku a použitie nájomného určí predstavenstvo.

Čl. 36

 Zlúčenie a rozdelenie bytov

 • Družstevný byt možno zlúčiť so susedným bytom len so súhlasom predstavenstva družstva za podmienky, že zlúčenie bytov je možné z technického a stavebného hľadiska.
 • Predstavenstvo družstva povolí zlúčenie najmä vtedy, ak sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru členmi domácnosti nájomcu a ak nie je potrebné poskytnúť bytovú náhradu, pri splnení ďalších podmienok určených najmä ustanoveniami Stavebného zákona.
 • Družstevný byt možno rozdeliť na dva byty len so súhlasom predstavenstva družstva, pri splnení ďalších podmienok určených najmä ustanoveniami Stavebného zákona.
 • Predstavenstvo družstva povolí rozdelenie bytu najmä vtedy, ak sa ním dosiahne účelnejšie využitie bytového priestoru.
 • Súhlas predstavenstva družstva so zlúčením alebo rozdelením bytu nenahrádza povolenie, ak sa toto vyžaduje podľa iných právnych predpisov.

Čl. 37

Použitie bytu na iné účely ako na bývanie

 • Družstevný byt alebo jeho časť môže nájomca bytu alebo členovia jeho domácnosti dočasne alebo trvalo využívať na iné účely ako na bývanie len so súhlasom predstavenstva družstva.

Čl. 38

Dražba uvoľneného bytu alebo jeh
o použitie na iný podnikateľský účel

 • Predstavenstvo družstva môže namiesto pridelenia bytu členovi rozhodnúť o jeho dražbe a určiť spoločnosť alebo fyzickú osobu oprávnenú  podľa  zák. 568/1990 Zb. o verejných dražbách vykonávať dražby v zmysle zákona  č. 568/1990 Zb.  o verejných dražbách .
 • Podmienky dražby budú určené v zmysle zákona č. 568/1990 Zb.  o verejných dražbách.
 • Výťažok z dražby je príjmom družstva, ktorý družstvo použije pre účely krytia nákladov spojených s bežnou činnosťou družstva.

Časť V.

Čl. 39

Všeobecné ustanovenia

 • Orgánmi družstva sú:
  • Zhromaždenie delegátov, ako zástupcov členov družstva ( plní funkciu členskej schôdze )
  • Predstavenstvo
  • Kontrolná komisia
  • Členská schôdza samosprávy
  • Výbor samosprávy alebo predseda samosprávy
 • Do orgánov družstva môže byť volený len člen družstva starší ako 18 rokov, ktorý je spôsobilý na právne úkony, je bezúhonný, najmä si však plní povinnosti člena družstva podľa týchto stanov a spĺňa podmienky nezlučiteľnosti funkcií ako i morálne predpoklady pre výkon funkcie, ktorú má zastávať.
 • Aktívne volebné právo patrí každému členovi alebo jeho zákonnému, resp. ustanovenému zástupcovi, ktorý dosiahol 18 rokov alebo je delegované na delegátov jednotlivých bytových samospráv v závislosti od uskutočnenia členskej schôdze alebo zhromaždenia delegátov.
 • Orgány sú oprávnené rokovať len o záležitostiach, ktoré podľa všeobecných právnych predpisov a týchto stanov spadajú do ich pôsobnosti.
 • Kolektívne orgány rozhodujú na základe zvolania všetkých členov týchto orgánov.
 • Kolektívne orgány družstva sú uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov, pokiaľ na prijatie rozhodnutia príslušného orgánu neustanovujú stanovy potrebu 2/3 hlasov väčšiny všetkých členov orgánu.
 • Členovia orgánov sú povinní vykonávať svoje funkcie v súlade s týmito stanovami ako aj všeobecne záväznými právnymi predpismi a najmä v záujme všetkých členov družstva, a to v rozsahu v akom im tieto boli zverené podľa týchto stanov, resp. podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Ak pri ich výkone spôsobia škodu, zodpovedajú za ňu podľa zákona.
 • Nároky družstva  zo zodpovednosti členov orgánov družstva za škodu uplatňuje predstavenstvo. Voči členovi predstavenstva uplatňuje nároky ktorýkoľvek z členov  kontrolnej komisie. Tieto nároky družstva môžu uplatniť na súde len s predchádzajúcim súhlasom zhromaždenia delegátov. Zhromaždenie môže schváliť zmier ako aj právneho zástupcu na zastupovanie družstva pri vymáhaní škody.
 • Každý člen družstva je oprávnený podať v mene družstva žalobu o náhradu škody proti členovi predstavenstva, ktorý zodpovedá družstvu za ním spôsobenú škodu, a žalobu o splatenie vkladu proti členovi družstva, ktorý je v omeškaní so splatením vkladu, ak členská schôdza nerozhodla o jeho vylúčení. Iná osoba ako člen družstva, ktorý žalobu podal, alebo ním splnomocnená osoba nemôže v súdnom konaní robiť úkony za družstvo alebo v jeho mene.
 • Členovia družstva, ktorí uplatnia v mene družstva nároky podľa predchádzajúceho bodu, sú povinní znášať trovy súdneho konania za družstvo. Ak je družstvu priznaná náhrada trov konania, ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, je povinný uhradiť ju členovi družstva, ktorý uplatňoval nároky za družstvo.
 • Podnety týkajúce sa skutočností nasvedčujúcich tomu, že bol spáchaný trestný čin, môže podať ktorýkoľvek člen družstva.
 • Rokovanie a rozhodovanie družstva  upravuje rokovací poriadok.
 • Voľby do orgánov družstva upravuje volebný poriadok.

Čl. 40

Funkčné obdobie orgánov družstva

 • Funkčné obdobie predstavenstva je 5  rokov.
 • Funkčné obdobie kontrolnej komisie je 5 rokov.
 • Funkčné obdobie výboru samosprávy, resp. predsedu samosprávy je bez časového obmedzenia s možnosťou jeho odvolania kedykoľvek, kedy o tom rozhodne na základe podnetu ktoréhokoľvek člena samosprávy nadpolovičná väčšina členov tejto  samosprávy.
 • Delegáti zastupujúci samosprávu na zhromaždení sú volení osobitne pre každé uskutočnené zhromaždenie delegátov.
 • Zmena dĺžky funkčného obdobia podľa týchto stanov platí, až od skončenia funkčného

obdobia orgánov zvolených podľa predchádzajúcich stanov.

 • Členovia  orgánov  družstva  môžu  byť  volení  opätovne.

Čl. 41

Výkon funkcie v orgánoch družstva

 • Ak  člen  voleného  orgánu  neplní  riadne  svoju  funkciu,  môže  ho  pred uplynutím

funkčného obdobia odvolať orgán, ktorý ho zvolil a povolať dňom účinnosti odvolania náhradníka podľa stanoveného poradia. Ak náhradník nie je, zvolí nového člena príslušný orgán na jeho najbližšom zasadnutí.

 • Člen družstva, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný to oznámiť orgánu , ktorého je členom. Príslušný orgán musí prerokovať odstúpenie na svojom najbližšom zasadnutí potom, kedy sa o odstúpení dozvedel, najneskôr však do troch mesiacov. Po márnom plynutí tejto lehoty sa odstúpenie pokladá za prerokované. Odstúpenie je účinné dňom doručenia odstúpenia družstvu. Ak neexistuje náhradník na miesto odchádzajúceho člena orgánu a orgán nemá dostatočný počet členov na výkon svojej činnosti, je odchádzajúci člen povinný vykonávať funkciu až do zvolenia nového člena v nevyhnutnej miere.
 •  Zvolení náhradníci členov orgánu družstva nastupujú namiesto odstupujúceho člena dňom účinnosti odstúpenia podľa stanoveného poradia.
 • Členom orgánov družstva  môže byť za výkon funkcie priznaná odmena, popr. aj náhrada ušlej mzdy a nákladov spojených s výkonom funkcie vo výške odsúhlasenej zhromaždením delegátov.

Čl. 42

 • Funkcia člena predstavenstva a člena kontrolnej komisie sú vzájomne nezlúčiteľné.
 • Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie družstva, prokurista a riaditeľ nesmú podnikať ani byť členmi štatutárnych a dozorných orgánov právnických osôb s obdobným predmetom činnosti.

Čl. 43

 • Každému členovi družstva i každému členovi orgánu družstva náleží jeden hlas.
 • V orgánoch družstva sa hlasuje verejne, pričom aj rokovania predstavenstva a kontrolnej komisie sú neverejné pre všetkých členov družstva s výnimkou prípadov, ak je predmetom prejednávania skutočnosť dotýkajúca sa práv a povinností konkrétneho člena družstva vo vzťahu k družstvu. V takomto prípade sa dotknutý člen môže takéhoto rokovania v tejto časti zúčastniť. V jednotlivých prípadoch sa môže jednajúci orgán uzniesť na tajnom hlasovaní.

Čl. 44

 • Orgány družstva jednajú o záležitostiach, ktoré boli uvedené v schválenom programe jednania, popr. o záležitostiach, o ktorých prejednávaní sa orgán dodatočne uzniesol.
 • Jednanie orgánu spočíva v prednesení predmetu jednania, v diskusii a spravidla je zakončené uznesením. Jednanie je treba viesť tak, aby bol zistený skutočný stav veci a splnený účel za akým sa predmetná vec prejednáva.

Čl. 45

Zápisnice zo zasadnutí orgánov družstva

 • O priebehu jednania všetkých orgánov družstva sa robí zápis, ktorý musí obsahovať:

a)  dátum a miesto konania schôdze,
b)  prijaté uznesenia,
c)  výsledky hlasovania,
d)  neprijaté námietky členov, ktorí požiadali o ich zaprotokolovanie.

 • Prílohu zápisu tvorí zoznam účastníkov jednania ( vrátane zúčastnených členov družstva ), pozvánka naň a podklady, ktoré boli predložené k prejednávaným bodom.
 • Každý člen družstva má právo vyžiadať si zápis a jeho prílohy k nahliadnutiu.
 • Podrobnosti o postupe orgánov družstva pri voľbách, odvolávaní, rozhodovaní a overovaní zápisu upravuje volebný a rokovací poriadok.

Čl. 46

Zhromaždenie delegátov

 • Zhromaždenie delegátov je najvyšším orgánom družstva, kde uplatňujú členovia svoje právo riadiť záležitosti družstva, kontrolovať činnosť družstva a jeho orgánov prostredníctvom zvolených delegátov, ktorí môžu zastupovať výlučne samosprávu v bytovom dome, v ktorom má zvolený delegát nájomný byt alebo byt v osobnom vlastníctve. Zhromaždenie delegátov plní v plnom rozsahu pôsobnosť členskej schôdze družstva.
 • Do výlučnej pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí:
  • prijímať a meniť stanovy, volebný a rokovací poriadok,
  • voliť a odvolávať členov predstavenstva, ktorí si spomedzi zvolených členov na svojom prvom zasadnutí konanom sa do 3 dní odo dňa konania sa zhromaždenia delegátov zvolia svojho predsedu a súčasne voliť a odvolávať členov kontrolnej komisie, ktorí si spomedzi zvolených členov na svojom prvom zasadnutí konanom sa do 3 dní odo dňa konania sa zhromaždenia delegátov zvolia svojho predsedu“ ,
  • voliť náhradníkov členov predstavenstva a kontrolnej komisie a stanoviť poradie, podľa ktorého náhradníci nastupujú namiesto odstupujúcich členov predstavenstva a kontrolnej komisie, resp. ich odvolaných členov,
  • prejednávať a schvaľovať správy predstavenstva a kontrolnej komisie o činnosti družstva,
  • rozhodovať o základných otázkach koncepcie rozvoja, schvaľovať zásady hospodárenia,
  • schvaľovať ročné účtovné uzávierky a rozhodovať o tom, ako sa naloží so ziskom a uhradí prípadná strata,
  • rozhodovať o zvýšení či znížení zapisovaného základného imania
  • rozhodovať o rozdelení, premene, zlúčení, splynutí a o inom zrušení družstva,
  • rozhodovať o odvolaniach proti uzneseniam predstavenstva a kontrolnej komisie
  •      rozhodovať   o premene,  zlúčení ,  splynutí,  rozdelení  a zrušení  družstva     

        likvidáciou

  • rozhodovať o zriadení a zložení orgánov družstva
  • schvaľovať koncepčné podnikateľské aktivity družstva, pokiaľ ich nezahŕňajú samotné stanovy
  • schváliť predaj majetku družstva za cenu, ktorá je nižšia ako všeobecná cena veci určená znaleckým posudkom a v prípade predaja majetku družstva prostredníctvom sprostredkovateľa schváliť sprostredkovateľskú províziu, ktorá by prevyšovala 2 % z hodnoty predávanej veci.
 • Do pôsobnosti zhromaždenia delegátov patrí i rozhodovanie týkajúce sa družstva a jeho činnosti v ostatných záležitostiach, pokiaľ si rozhodovanie o niektorej veci vyhradilo alebo pokiaľ tak stanoví zákon.
 • Zhromaždenie delegátov môže aj bez návrhu kontrolnej komisie zmeniť alebo zrušiť rozhodnutie predstavenstva alebo predsedu družstva, ktorým boli porušené všeobecne záväzné právne predpisy alebo stanovy a oprávnené záujmy družstva.  

Čl. 47

 • Rokovania zhromaždenia delegátov družstva zvoláva predstavenstvo podľa potreby, najmenej raz ročne.
 • Rokovania zhromaždenia delegátov sú:
  • riadne ( čl. 47 bod 1 )
  • mimoriadne ( čl. 47 bod 3 )
  • náhradné  ( čl. 48 bod 1 )
 • Zhromaždenie delegátov musí byť zvolané, ak požiada o to písomne s udaním dôvodov a bodov jednania

a/         jedna tretina všetkých členov družstva,
b/         platne zvolený delegáti zastupujúci aspoň tretinu členov družstva,
c/         kontrolná komisia.
d/      v inom prípade určenom stanovami

 • Program rokovania musí byť oznámený na pozvánkach zaslaných delegátom najneskôr 14 dní pred zasadaním zhromaždenia delegátov. Písomné pozvánky ďalej obsahujú dátum, hodinu a miesto  jednania. Spolu s pozvánkou sa spravidla zasielajú písomné podkladové materiály.
 • Na zhromaždenie delegátov musia byť pozvaní všetci zvolení delegáti. Členovia predstavenstva a kontrolnej komisie sa zhromaždenia delegátov zúčastnia z titulu svojej funkcie. Zasadanie zhromaždenia delegátov je neverejné (pre nečlenov).
 • Pri hlasovaní má každý delegát taký počet hlasov, koľko bytov má samospráva, ktorú zastupuje.
 • Nebývajúci členovia majú právo hlasovať na členskej schôdzi družstva a aktívne sa tak zúčastňovať na rozhodovaní o jeho ďalšom smerovaní. V prípade konania sa  zhromaždenia delegátov, nebývajúci člen využíva svoj hlas nie prostredníctvom zvoleného delegáta ( delegáti sú volení len v jednotlivých bytových  samosprávach, ktoré sa pre nebývajúcich členov nezriaďujú ), ale osobne. 

Čl. 48

 • Ak nie je zhromaždenie delegátov schopné sa uznášať, zvolá predstavenstvo náhradné zhromaždenie delegátov tak, aby sa konalo do troch týždňov odo dňa, keď sa malo konať pôvodne zvolané zhromaždenie delegátov. Náhradné zhromaždenie delegátov musí mať nezmenený program jednania a je schopné uznášať sa, i keď nie je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov.

Čl. 49

 • 1.  Na návrh člena vysloví súd neplatnosť uznesenia zhromaždenia delegátov, pokiaľ uznesenie je v rozpore s právnymi predpismi alebo stanovami družstva. Návrh súdu môže člen podať, ak požiada o zaprotokolovanie námietky na zhromaždení delegátov, ktoré uznesenie prijalo, alebo ak námietku oznámil predstavenstvu do jedného mesiaca od konania tohto zhromaždenia. Návrh súdu sa môže podať len do jedného mesiaca odo dňa, keď člen požiadal o zaprotokolovanie námietky alebo od oznámenia námietky predstavenstvu.

Čl. 50

Predstavenstvo

 • Predstavenstvo je štatutárnym orgánom družstva, ktoré riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, pokiaľ nie sú zákonom, stanovami alebo rozhodnutím zhromaždenia delegátov vyhradené inému orgánu. Za svoju činnosť zodpovedá zhromaždeniu delegátov.
 • Predstavenstvo plní uznesenia z členskej schôdze (zhromaždenia delegátov), zodpovedá jej za svoju činnosť a kontrolu správy o svojej činnosti a o činnosti družstva, zvoláva a pripravuje jeho konanie.
 • Predstavenstvo má 5 členov vrátane predsedu,

4.  Predstavenstvo sa volí z členov družstva tak, aby členovia predstavenstva neboli medzi sebou alebo s členmi kontrolnej komisie manželia, príbuzní v rade priamom alebo súrodenci.
5.  Predstavenstvo sa schádza podľa potreby, spravidla raz za mesiac. Musí sa zísť do 10 dní od doručenia podnetu kontrolnej komisie, ak na jej výzvu nedošlo k náprave vytknutých nedostatkov.
     6.                 Predstavenstvo si volí zo svojich radov jedného alebo viac podpredsedov.
7.  So súhlasom nadpolovičnej väčšiny členov predstavenstva sa rokovania predstavenstva zúčastňuje člen iného orgánu družstva, iný člen družstva ako je člen ktoréhokoľvek orgánu družstva, zamestnanec družstva alebo iná osoba, s ktorou určitý bod rokovania predstavenstva bezprostredne súvisí. Po prerokovaní dotknutého bodu zúčastnená osoba rokovanie predstavenstva opustí. Výnimkou je čl. 56 bod 4.
8.  Predstavenstvo sa môže uzniesť na tom, aby bola zúčastnená osoba zvolená za zapisovateľa zápisnice zo zasadnutia predstavenstva.
     9.   Predstavenstvo je oprávnené v prípade potreby v záujme družstva alebo spravovaných bytových domov rozšíriť predmet podnikateľskej činnosti družstva.
10.Predstavenstvo je povinné informovať kontrolnú komisiu o rokovaní každého orgánu družstva.

Čl. 51

 • Predstavenstvo je oprávnené rozhodovať a konať v mene družstva vo všetkých veciach, ktoré si nevyhradil najvyšší orgán družstva. Menom družstva jedná navonok predseda a v dobe jeho neprítomnosti alebo zaneprázdnenosti podpredseda a iný člen predstavenstva v poradí stanovenom predstavenstvom.
 • Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná forma, podpisuje za družstvo predseda spoločne s podpredsedom, prípadne jeden z uvedených členov štatutárneho orgánu spolu s ďalším členom predstavenstva.
 • Členovia orgánov alebo pracovníci družstva sú oprávnení uskutočňovať v mene družstva právne úkony, nutné k splneniu uložených pracovných úloh len vtedy, keď je to stanovené organizačným poriadkom alebo je to v obchodnom styku obvyklé.
 • Predstavenstvo môže na základe písomnej plnej moci poveriť zastupovaním družstva i iné fyzické alebo právnické osoby.
 • Časť právomocí môže predstavenstvo určiť riaditeľovi družstva.
 • Predstavenstvo je oprávnené vymenovať a odvolať riaditeľa SBD dvojtretinovou väčšinou.
 1. Predstavenstvo je oprávnené v prípade potreby v záujme družstva alebo spravovaných bytových domov rozšíriť predmet podnikateľskej činnosti družstva.

Čl. 52

 • Schôdzu predstavenstva zvoláva a riadi predseda (podpredseda) popr. iný člen predstavenstva v poradí v akom bol zvolený podľa počtu hlasov zhromaždenia delegátov.
 • Jednotlivé záležitosti predložené k prerokovaniu uvádza a odôvodňuje spravidla ten, kto ich predkladá, pričom súčasne predkladá i návrh na uznesenie.

Čl. 53

Predseda predstavenstva

 • Predseda je povinný organizovať a riadiť jednania a prácu predstavenstva.
 • Za výkon funkcie zodpovedá predseda predstavenstvu ako aj zhromaždeniu delegátov.

Čl. 54

Organizovanie práce predstavenstva

 • V tejto činnosti predseda predstavenstva najmä
  • zvoláva a riadi schôdze predstavenstva a navrhuje program jeho jednania
  • organizuje prípravu schôdzí predstavenstva, rozhoduje o prizvaní ďalších účastníkov rokovania spolu s ostatnými členmi predstavenstva podľa čl. 50 bod 7,  
  • podpisuje s ďalším členom predstavenstva právne úkony, pre ktoré je predpísaná písomná forma.

Čl. 55

Riadenie bežnej činnosti družstva

 • Bežnú činnosť družstva riadi riaditeľ družstva alebo osoba poverená riadením družstva v rozsahu stanovenom organizačným poriadkom družstva, ktorý schvaľuje predstavenstvo.

Čl. 56

Kontrolná komisia

 • Kontrolná komisia je povinná kontrolovať všetku činnosť družstva.
 • Kontrolná komisia prerokúva aj sťažnosti členov družstva, pokiaľ tieto nie sú v primeranej lehote vybavené v rámci bežnej činnosti družstva jeho zamestnancami.
 • Kontrolná komisia je povinná sa vyjadrovať k ročnej účtovnej uzávierke a k návrhu na rozdelenie zisku alebo na úhradu straty družstva.
 • Kontrolná komisia je oprávnená vyžiadať si od predstavenstva akékoľvek informácie o hospodárení družstva. Predstavenstvo je povinné bez zbytočného odkladu oznámiť kontrolnej komisii všetky skutočnosti, ktoré môžu mať závažné dôsledky v hospodárení alebo postavení družstva a jeho členov. Členovia kontrolnej komisie sú oprávnení sa zúčastniť zasadania všetkých orgánov družstva.
 • Na zistené nedostatky upozorňuje kontrolná komisia predstavenstvo a o výsledku prevedených kontrol a zistených nedostatkoch predkladá predstavenstvu písomné správy a vyžaduje zjednanie nápravy. V prípade potreby navrhuje opatrenia k odstráneniu zistených nedostatkov a ku zlepšeniu činnosti družstva.
 • K jednotlivým úlohám môže kontrolná komisia poveriť jedného alebo viac členov, ktorí v tejto veci majú oprávnenie žiadať informácie v rozsahu oprávnenia kontrolnej komisie.
 • Ak neodstráni predstavenstvo zistené nedostatky v dohodnutých termínoch, je kontrolná komisia povinná požiadať predstavenstvo o zvolanie zhromaždenia delegátov.

Čl. 57

 • Kontrolná komisia má 3 členov vrátane predsedu.
 • Kontrolná komisia sa volí z členov družstva tak, aby jej členovia neboli medzi sebou alebo s členmi predstavenstva manželia, príbuzný v rade priamom alebo súrodenci. Členovia kontrolnej komisie nemôžu byť členovia predstavenstva, ani riaditeľ a pracovníci jemu priamo podriadení.
 • Kontrolná komisia zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu delegátov a podáva mu správy o svojej činnosti. Na ostatných orgánoch družstva je nezávislá.

Čl. 58

 • Kontrolná komisia sa schádza podľa potreby, najmenej raz za 3 mesiace.
 • Schôdzu zvoláva a riadi predseda , popr. iný člen kontrolnej komisie.

Čl. 59

Samospráva a jej organizácia

 • Samospráva je organizačná a ekonomická jednotka tvorená členmi družstva – nájomníkmi v jednotlivo určenom  bytovom dome. Zriaďuje sa rozhodnutím predstavenstva, ktoré stanoví okruh jej pôsobností.
 • Úlohou samosprávy je aktivizovať členov a umožňovať im priamu účasť na spoločenskej a hospodárskej činnosti družstva.
 • Orgánom družstva zaisťujúci činnosť samosprávy je členská schôdza.

Čl. 60

Členská schôdza samosprávy

 • Členská schôdza samosprávy je orgánom družstva, v ktorom členovia prejednávajú záležitosti v okruhu pôsobnosti samosprávy a zoznamujú sa s činnosťou a celkovým stavom družstva.
 • Členská schôdza samosprávy predovšetkým

a)  rozhoduje o spôsobe zaistenia úloh, ktoré jej boli uložené predstavenstvom v súlade s hlavnými smermi činnosti družstva,
b)  prejednáva návrh na úhradu nákladov spojených s prevádzkou bytov a nebytových priestorov,
c)   prejednáva a schvaľuje správy predsedu samosprávy o jeho činnosti,
d)  navrhuje delegátov a ich náhradníkov do volieb na zhromaždenie delegátov výlučne z radov členov družstva,
e)   prejednáva správy delegátov o výkone ich funkcie na zhromaždení delegátov,
f)   dáva súhlas ku zmene charakteru užívania spoločných priestorov domu,

 

Čl. 61

 • Členskú schôdzu samosprávy zvoláva predseda samosprávy podľa potreby, najmenej však raz do roka.
 • Predseda samosprávy musí zvolať členskú schôdzu samosprávy, ak ho zvoláva

a)         jedna tretina všetkých členov samosprávy,
b)         predstavenstvo družstva.

 • Ak nevyhovie výbor samosprávy žiadosti podľa ods. 2 písm. a) do jedného mesiaca, je predstavenstvo oprávnené zvolať členskú schôdzu samosprávy samo.
 • Členskú schôdzu samosprávy riadi predseda samosprávy, v prípade, že členskú schôdzu samosprávy zvolalo predstavenstvo, riadi ju poverený člen predstavenstva.
 • O zvolaní členskej schôdze samosprávy a o programe jednania musia byť členovia samosprávy oboznámení najmenej sedem dní pred jej konaním. Písomnú pozvánku môže nahradiť písomné oznámenie vyvesené na oznamovacích tabuliach vo všetkých domoch v okruhu pôsobnosti samosprávy.

Čl. 62

 • Členská schôdza samosprávy je spôsobilá sa uznášať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov samosprávy. V prípade rozhodovania podľa čl. 60 ods. 2 písm. d. je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov samosprávy.
 • Ak nie je v stanovenú hodinu pre konanie členskej schôdze samosprávy nadpolovičná väčšina jej členov na jej zhromaždení, môže sa schôdza konať o pol hodiny neskôr za prítomnosti najmenej tretiny členov samosprávy. Môže však jednať a rozhodovať len o tých záležitostiach, ktoré boli uvedené na programe jednania. K platnosti uznesenia v takomto prípade sa vyžaduje súhlas dvoch tretín prítomných členov.

Čl. 63

 • Člen družstva sa zúčastňuje členskej schôdze tej samosprávy, ktorej je členom. Člen môže písomnou plnou mocou zmocniť iného člena tej istej samosprávy, aby ho na členskej schôdzi zastupoval.
 • Člen – nájomca bytu a nebytového priestoru, ktoré sa nachádzajú v okruhu pôsobnosti rôznych samospráv, je členom každej z nich, zúčastňuje sa na ich členských schôdzach. Člen nájomca je volený do funkcie delegáta výlučne za samosprávu, ktorej súčasťou je jeho nájomný byt. 
 • Právo zúčastniť sa členských schôdzí samosprávy, ktorej sú členovia, majú obidvaja manželia – spoloční členovia. Prislúcha im spoločne jeden hlas. Za predsedu samosprávy môže byť zvolený ktorýkoľvek z nich. Delegátom alebo náhradníkom na zhromaždení delegátov môže byť zvolený len jeden z manželov – spoločných členov na jednej z členských schôdzí samospráv.
 • Člen, ktorý má v jednom a tom istom družstve samostatné členstvo a súčasne je jeho členom na základe spoločného členstva manželov, má z obidvoch týchto členstiev, pokiaľ sú v jednej samospráve, spoločne s druhým manželom – spoločným členom, len jeden hlas. Pokiaľ jeho samostatné členstvo a spoločné členstvo manželov, ktorého je účastníkom sa nachádzajú v okruhu pôsobnosti rôznych samospráv, riadi sa právo jeho účasti na členských schôdzach a pasívne volebné právo ustanoveniami ods. 1 a 2.

Čl. 64

Predseda samosprávy

 • Predseda samosprávy je výkonným orgánom samosprávy.
 • Predseda samosprávy predovšetkým:
  • plní úlohu na úseku predmetu činnosti družstva v okruhu pôsobnosti samosprávy,
  • sleduje technický stav objektov strediska bytového hospodárstva, zaisťuje prevedenie opráv a údržby a spolupracuje pri ich zaisťovaní. Upozorňuje členov – nájomcov bytov ako i vlastníkov bytov na ich povinnosť odstrániť závady v byte,
  • stará sa o zvyšovanie kultúry bývania, čistotu a úpravu okolia objektov stredísk bytového hospodárstva a ochranu životného prostredia v okruhu pôsobnosti samosprávy,
  • dbá na dodržiavanie domového poriadku a zásad slušnosti a dodržiavanie slušných mravov medzi členmi užívajúcimi družstevný majetok v okruhu pôsobnosti samosprávy,
  • predkladá predstavenstvu návrh na úhradu nákladov spojených s prevádzkou bytov a nebytových priestorov,
  • zaisťuje bezstratové hospodárenie samosprávy, potvrdzuje správnosť účtovných dokladov (faktúry a podkladové doklady),
  • kontroluje správnosť vyúčtovania nákladov vynaložených družstvom na zaistenie služieb, ktorých poskytovanie je s užívaním družstevného bytu alebo miestnosti neslúžiacej k bývaniu spojené,
  • priebežne kontroluje a schvaľuje tvorbu a čerpanie rezervného fondu bytového hospodárstva,
  • zoznamuje členskú schôdzu samosprávy s výsledkami hospodárenia s ročným vyúčtovaním nájomného za užívanie družstevných bytov a nebytových priestorov a úhrad za poskytované služby spojené s užívaním bytov,
  • na výzvu predstavenstva družstva sa vyjadruje ku zmluvám o podnájme bytu (časti), u členov – nájomcov bytov,
  • podáva návrhy predstavenstvu na vylúčenie člena z družstva a oznamuje mu svoje stanovisko,
  • predkladá predstavenstvu uznesenia z členskej schôdze,
  • podáva členskej schôdzi samosprávy správy o svojej činnosti a stavu samosprávy a zoznamuje ju s činnosťou a celkovým stavom družstva,
  • dáva súhlas k uzatvoreniu nájomnej zmluvy týkajúcej sa spoločných priestorov domu, tak isto ako k nebytovým priestorom prenajímaných podľa zvláštnych predpisov, kde zaobstaranie týchto priestorov bolo hradené členským podielom člena, pokiaľ si rozhodnutie nevyhradila členská schôdza samosprávy.
  • je nápomocný pri zabezpečení a riadení údržby bytového fondu (mimo vyhradených technických zariadení).

Čl. 65

 • K zaisteniu svojej činnosti môžu orgány družstva vytvárať pomocné orgány, ktoré nemajú rozhodovaciu právomoc a nemôžu nahradzovať orgán, ktorý ich ustanovil.
 • Úlohy pomocných orgánov určuje orgán, ktorý ich zriadil.
 • Členovia pomocných orgánov sú volení alebo menovaní orgánom, ktorý ich zriadil.
 • Ak je pomocný orgán menovaný, môže byť jeho členom i nečlen družstva.

Časť VI.
Hospodárenie družstva

Čl. 66

Financovanie činnosti družstva

 • Družstvo hradí náklady a výdavky svojej činnosti z príjmov získaných zo správcovského poplatku ako aj iných poplatkov, ktoré boli schválené zhromaždením delegátov, predstavenstvom alebo dohodnuté v príslušných zmluvách ako aj z ostatnej hospodárskej činnosti družstva, popr. z iných zdrojov družstva.
 • Družstvo k zaisteniu svojho hospodárenia vytvára príslušné fondy.

Čl. 67

Bytové hospodárstvo

 • Základným ekonomickým strediskom bytového hospodárstva je bytový dom, alebo objekt len s nebytovými priestormi.
 • Činnosť strediska bytového hospodárstva sa financuje z nájomného a z úhrad za poskytované služby spojené s užívaním bytov (nebytových priestorov).
 • Zálohové platby za služby, ktorých poskytovanie je spojené s užívaním bytov (nebytových priestorov) družstvo vyúčtuje podľa zásad stanovených zhromaždením delegátov, resp. podľa reálnej spotreby strediska bytového hospodárstva a príslušných právnych predpisov.
 • Prebytok alebo schodok z hospodárenia strediska bytového hospodárstva sa každoročne vyporiada podľa rozhodnutia predstavenstva na návrh členskej schôdze samosprávy. Člen družstva je povinný prispievať na úhradu schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva.

Čl. 68

Ostatné hospodárenie

 • Príjmy na úhradu nákladov a výdajov ostatného hospodárenia získava družstvo najmä z tržieb a realizácie jeho výkonov, z príspevkov na správu, zo zápisného a iných poplatkov, príp. z ďalších zdrojov.
 • Zo zisku ostatného hospodárenia hradí družstvo prednostne svoje povinnosti voči štátu. Zostávajúci zisk použije podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov k prídelom do nedeliteľného fondu, príp. ďalších zaisťovacích fondov a k rozdeleniu členov.
 • Podiel člena na zisku, ktorý je určený k rozdeleniu členom, sa stanoví uznesením zhromaždenia delegátov.

Čl. 69

Základný majetok

 • Základný majetok družstva tvorí súhrn základných členských vkladov.

Č. 70

Nedeliteľný fond

 • Nedeliteľný fond je tvorený vo výške 10% z hodnoty zapisovaného základného majetku a ostatného majetku, na ktorom sa člen družstva nepodieľal členským podielom. Ďalej sa tvorí zo zisku ročného čistého zisku až do doby, keď výška nedeliteľného fondu dosiahne čiastku rovnajúcu sa minimálne polovici zapisovaného majetku družstva.
 • Prostriedky nedeliteľného fondu nie sú uložené na zvláštnom účte a sú voľne k dispozícii.
 • Zdroje nedeliteľného fondu možno použiť na úhradu straty ostatného hospodárenia alebo podľa rozhodnutia zhromaždenia delegátov. Fond nemožno rozdeliť medzi členov družstva po dobu jeho trvania.

Čl. 71

Povinnosti člena k úhrade strát

 • Člen družstva je povinný uhradiť stratu z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo nebytový priestor vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom družstva.
 • Člen družstva – nájomca je povinný uhradiť príslušnú časť straty družstva vo výške schválenej zhromaždením delegátov.

 
Časť VIII.
Zrušenie a likvidácia družstva

Čl. 72

 • Družstvo sa zrušuje:
  • uznesením zhromaždenia delegátov,
  • vyhlásením konkurzu, alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • rozhodnutím súdu.
 • Rozhodnutie zhromaždenia delegátov o zrušení sa osvedčuje notárskou zápisnicou.
 • Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.

Čl. 73

 • Uznesenie zhromaždenia delegátov o zlúčení, splynutí alebo rozdelení družstva musí obsahovať určeného právneho nástupcu a vymedzenie majetku, ktorý na neho prechádza. Pri rozdelení družstva zhromaždenie delegátov určí, ako sa majetok družstva a jeho členovia  rozdelia. Pri tomto určení sa vezme zreteľ na oprávnené záujmy jednotlivých členov.

Čl. 74

 • Pri splynutí družstiev prechádza majetok a členstvo na novovzniknuté družstvo dňom, ku ktorému bolo novo vzniknuté družstvo zapísané do obchodného registra.
 • Pri zlúčení družstva s iným družstvom majetok zlučovaného družstva a členstvo prechádzajú na preberajúce družstvo ku dňu výmazu zlučovaného družstva z obchodného registra.
 • Pri rozdelení družstva prechádza majetok družstva členstvo na družstvá vzniknuté rozdelením ku dňu, keď tieto družstvá boli zapísané do obchodného registra.

Čl. 75

 • Súd môže na návrh orgánu štátnej správy, orgánu alebo člena družstva alebo osoby, ktorá osvedčí právny záujem, rozhodnúť o zrušení družstva a jeho likvidácii, ak:
  • počet členov družstva klesol pod päť členov, to neplatí, ak sú jeho členovia aspoň dve právnické osoby,
  • súhrn členských vkladov klesol pod čiastku zapisovaného základného majetku,
  • uplynuli dva roky odo dňa keď skončilo funkčné obdobie orgánov družstva a neboli zvolené nové orgány, alebo bola porušená povinnosť zvolať členskú schôdzu, alebo družstvo po dobu dlhšiu než dva roky neprevádza žiadnu činnosť,
  • družstvo porušilo povinnosť vytvárať nedeliteľný fond,
  • družstvo porušilo ustanovenia podľa § 56 ods. 4 Obch. zákonníka.,
  • založením, splynutím alebo zlúčením družstva bol porušený zákon,
  • družstvo nesplnilo povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia.
 • Súd môže pred rozhodnutím o zrušení družstva stanoviť lehotu k odstráneniu dôvodu, pre ktorý bolo zrušenie navrhnuté.

Čl. 76

Likvidácia družstva

 • Zrušené družstvo vstupuje do likvidácie, likvidátorov menuje zhromaždenie delegátov na návrh predstavenstva a kontrolnej komisie.
 • Likvidátori sú povinný vypracovať pred rozdelením likvidačného zostatku návrh na jeho rozdelenie, ktorý prejednáva zhromaždenie delegátov. Návrh na rozdelenie musí byť na požiadanie predložený každému členovi družstva.
 • Likvidačný zostatok sa rozdelí postupne tak, že každému členovi sa uhradí čiastka do výšky jeho základného členského vkladu popr. ďalšieho členského vkladu v pomere k jeho zloženej výške.
 • Každý člen družstva alebo iná opravená osoba môže do troch mesiacov odo dňa konania zhromaždenia delegátov navrhnúť, aby súd prehlásil uznesenie zhromaždenia delegátov o rozdelení likvidačného zostatku za neplatné pre rozpor s právnymi predpismi alebo stanovami. Ak vyhovie súd návrhu, rozhodne zároveň o rozdelení likvidačného zostatku. Do uplynutia lehoty troch mesiacov alebo do právoplatného rozhodnutia súdu nesmie byť likvidačný zostatok rozdelený.
 • Pri likvidácii družstva sa použijú primerane ustanovenia § 70 a nasl. Obchodného zákonníka.

Časť IX.
Spoločné ustanovenia

Čl. 77

 • Rozhodnutia orgánov družstva týkajúce sa člena družstva musia byť vyhotovené písomne a doručené členovi doporučeným listom, pokiaľ stanovy nevyžadujú doručenie do vlastných rúk.
 1. Ak sa rozhodnutie týka manželov – spoločných členov, musí byť doručené samostatne obidvom manželom.
 2. Písomné vyhotovenie rozhodnutia orgánu družstva musí mať tieto náležitosti:

a) označenie orgánu družstva, ktorý rozhodnutie vydal,
b) dátum vydania rozhodnutia,
c) označenie člena družstva alebo orgánu družstva, ktorého sa rozhodnutie týka,
d) výrok,
e) odôvodnenie,
f) poučenie o opravnom prostriedku.
4. Odôvodnenie a poučenie o opravnom prostriedku nie je potrebné, ak sa rozhodnutím  
   členovi  vyhovuje v plnom rozsahu.
5.   Rozhodnutie orgánu družstva, proti ktorému už nemožno podať opravný prostriedok,                          
   nadobúda právoplatnosť dňom doručenia.

 • Lehota k podaniu odvolania činí pätnásť dní a začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení rozhodnutia.
 • Za včas podané sa považuje i odvolanie, ktoré bolo podané po uplynutí stanovenej lehoty, najneskôr však do troch mesiacov od doručenia rozhodnutia, v prípade že sa člen riadil nesprávnym poučením orgánu družstva o odvolaní alebo ak poučenie o odvolaní nebolo obsahom rozhodnutia..
 • O odvolaní proti rozhodnutiam predstavenstva rozhoduje zhromaždenie delegátov, ktorého rozhodnutie je konečné, pokiaľ stanovy neurčujú inak.
 • Predstavenstvo môže rozhodnúť o odvolaní sám, ak odvolaniu v plnom rozsahu vyhovie.

Čl. 78

Podnety a návrhy členov

 • O podnetoch členov a o návrhoch členov k činnosti orgánov družstva rozhodujú orgány družstva najneskôr do 30 dní odo dňa ich podania. O ich vybavení informuje príslušný orgán družstva člena doporučeným listom.

Čl. 79

Doručovanie

 • Družstvo doručuje svojim členom písomnosti spravidla poštou alebo iným vhodným spôsobom, a to na adresu, ktorú člen oznámil družstvu ako adresu pre doručovanie písomností, resp. ako adresu trvalého pobytu.
 • Pre výber spôsobu doručovania písomnosti poštou obyčajne, doporučene alebo do vlastných rúk je rozhodujúcá povaha zásielky, poprípade ustanovenia týchto stanov, ktoré konkrétny spôsob doručenia vyžadujú.
 • Povinnosť družstva doručiť písomnosť doporučeným listom je splnená, ako náhle pošta písomnosť doručí alebo ako náhle ju vráti družstvu  z poslednej známej adresy člena ako nedoručenú.
 • Povinnosť družstva doručiť písomnosť do vlastných rúk je splnená:
  • pri doručovaní písomnosti funkcionárom alebo pracovníkom družstva, ako náhle jej prevzatie písomne potvrdí,
  • pri doručovaní poštou, ako náhle pošta písomnosť do vlastných rúk doručí. Účinky doručenia nastanú i vtedy, keď pošta písomnosť vráti družstvu ako nedoručenú, ak člen prijatie písomnosti odmietol.

Čl. 80

Počítanie času

 • Lehota počítaná podľa dní začína dňom, ktorý nasleduje po udalosti, ktorá je rozhodujúca pre jej začiatok.
 • Koniec lehoty určenej podľa týždňov, mesiacov alebo rokov pripadá na deň, ktorý sa pomenovaním alebo číslom zhoduje s dňom, na ktorý pripadá udalosť, od ktorej lehota začína. Ak nie je taký deň v mesiaci, padne posledný deň lehoty na jeho posledný deň.
 • Ak bola lehota predĺžená, má sa v pochybnostiach za to, že nová lehota začína dňom, ktorý nasleduje po uplynutí lehoty pôvodnej.
 • Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty nasledujúci pracovný deň.
 • Lehota je zachovaná, ak bola písomnosť podaná na poštu
 • Predstavenstvo môže zo závažných dôvodov odpustiť zmeškanie lehoty, ak o to požiada člen do pätnástich dní odo dňa, keď pominula príčina zmeškania a ak urobí v tej istej lehote zmeškaný úkon. Zmeškanie lehoty nemožno odpustiť, ak odo dňa, keď mal byť úkon učinený, uplynul jeden rok a v prípade zmeškania lehoty k úhrade základného členského vkladu.

Časť X.
Prechodné a záverečné ustanovenia

Čl. 81

 • Právne vzťahy, ktoré vznikli pred prijatím týchto stanov sa posudzujú podľa týchto novoprijatých stanov. Vznik týchto právnych vzťahov ako i nároky z nich vyplývajúce sa však posudzujú podľa doterajších stanov.

Čl. 82

 • O žiadostiach, podnetoch, sťažnostiach a odvolaniach členov o ktorých pred nadobudnutím platnosti týchto stanov družstvo s končenou platnosťou nerozhodlo, bude rozhodnuté podľa doterajších stanov.

Čl. 83

 • Členovia  –  vlastníci bytov majú   rovnaké  práva  a povinnosti  ako  členovia – nájomníci   s výnimkou tých, ktoré bezprostredne súvisia s nájmom družstevného bytu (nebytového priestoru).

Čl. 84

 • Tieto stanovy boli schválené zhromaždením delegátov dňa 19.6.2017 a nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia.