Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta vzniklo pred viac ako štyridsiatimi rokmi, v súčasnosti spravuje viac ako 1 600 bytov má viac ako 200 členov.

Činnosť družstva vychádza zo stanov, z ktorých citujeme:

Družstvo je spoločenstvom neuzavretého počtu fyzických a právnických osôb, ktoré bolo založené za účelom uspokojovania bytových potrieb jeho členov ako i za účelom vykonávania správy bytových domov a ich bytov ako i nebytových priestorov predstavujúcej najmä prevádzku, údržbu a opravy bytových domov a ich bytov a nebytových priestorov a poskytovanie služieb spojených s užívaním bytov a nebytových priestorov pre svojich členov na základe nájomnej zmluvy alebo správcovskej zmluvy ako i nečlenov, pre ktorých správu bytových domov, nebytových priestorov vykonáva výlučne na základe správcovskej zmluvy.  Spoločenstvo je tvorené okrem členov s nájomnými bytmi a členov s bytmi v osobnom vlastníctve i členmi - čakateľmi na pridelenie družstevného bytu.

Cieľom tejto prezentácie je poskytnúť návštevníkom základné informácie o činnosti družstva, legislatívnom priestore v ktorom sa družstvo a jeho činnosť nachádza, zjednodušiť prístup užívateľov bytov a vlastníkov k informáciám týkajúcim sa bývania.