Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu

Úhrady za plnenia poskytované s užívaním bytu je možné uhradiť s uvedením Variabilného symbolu, ktorým je Vaše identifikačné číslo /uvedené v predpise nájomného alebo vo vyúčtovaní za služby spojené s užívaním bytu/ na nasledovné účty:

Sberbank Slovensko a. s., č. ú. 4210291908/3100
OTP Banka Slovensko, č. ú. 893881/5200
Nepretržitá havarijná služba,voda, ÚK,kanalizácia, elektro: 0917401756 — Karol Ostrožanský
Poruchy výťahov: 0904 312 581 — Revez Nitra s.r.o.