Výška jednorázových platieb

POPIS SUMA
Za prevod členských práv a povinností 199,15 €
Poplatok pri zápisničnom odovzdaní a pridelení bytu 199,15 €
Zápisné fyzická osoba 15,00 €
Zápisné právnická osoba 50,00 €
Potvrdenie o stave pohľadávok pre KÚ pri prevode vlastníctva bytu 25,00 €
Potvrdenie vek domu 5,00 €
Za prevod členského čísla 19,92 €
Za 1. Pridelenie bytu (za každú miestnosť) 11,95 €
Vystavenie potvrdenia 3,00 €
Preverenie totožnosti 2,00 €
Vydanie odpisu, výpisu z evidencie SBD za každú stranu 1,99 €
Vyjadrenie k stavebnej úprave bytu 10,00 €
Zmena vlastníka bytu v osobnom vlastníctve 40,00 €
Za výmenu ostatných bytov 199,15 €
Správa pre vlastníka bytu (mesačne) 8,53 €
Poplatok za reklamu umiestnenú na objekte SBD (1 ks ročne) 19,92 €
Sankčný postih pokuta za odmietnutie sprístupnenia bytu resp. nebytového priestoru z dôvodu zásahu na spoločných zariadeniach (za účasti predstavenstva a samosprávy) 79,66 - 199,15 €
Poplatok za zaslanie upomienky na nezaplatené služby spojené s bývaním 3,15 €
Zmena vlastníka bytu v OV (osobnom vlastníctve) pokiaľ prechádza v rámci ded. konania na pozostalého manžela 10,00 €
Zmena vlastníka bytu v OV (osobnom vlastníctve) pokiaľ prechádza v rámci ded. konania na pozostalého manžela a deti 20,00 €
Zmena vlastníka bytu v OV (osobnom vlastníctve) pokiaľ prechádza v rámci ded. konania na deti (bez pozostalého manžela) 50,00 €
Správa pre nájomníka bytu mesačne 8,30 €
Základný členský vklad fyzická osoba 100,00 €
Základný členský vklad právnická osoba 300,00 €
Poplatok za obnovenie nájmu 700,00 €