Oznam o porevíznych opravách plynu

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta oznamuje cteným vlastníkom bytov, že na základe pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického plynového zariadenia vykonáva spoločnosť SPP — distribúcia, a. s. po-revízne opravy zistené pri priehliadke.