Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta, so sídlom ulica Esterházyovcov 709/12, 924 01 Galanta, IČO: 34099069, právna forma: družstvo, zápis v OR: Odd.Dr.vl.č. 3/T na základe uznesenia predstavenstva č. 23/2012 zo dňa 21.3.2012 v spojení s uznesením č. 25/2012 zo dňa 10.10.2012 vyhlasuje v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov obchodnú verejnú súťaž na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní nepretržitej havarijnej služby a vykonávanie údržby a opráv v bytových domoch v správe Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta s nasledovnými podmienkami na predkladanie návrhov takýchto zmlúv:

 1. Adresát vyhlásenia: Fyzické a právnické osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť, ktorá je predmetom požadovaného záväzku – poskytovanie nepretržitej havarijnej služby a vykonávanie údržby a opráv v bytových domov v rozsahu podľa nasledujúceho bodu.
 2. Predmet záväzku a ostatný obsah predkladaného návrhu zmluvy:
  • Poskytovanie nepretržitej havarijnej služby, opráv a údržby pre bytové domy (vodovodné, teplovodné, plynové rozvody ), teplovodné rozvody, plynové kotolne, a OST v majetku a správe objednávateľa.
  • Vykonávanie nepretržitej havarijnej služby pri odstraňovaní havarijných porúch a závad v objektoch vlastniacich alebo spravovaných objednávateľom v tomto rozsahu:
   1. havarijné zásahy potrebné na bezprostredné odstránenie poruchy alebo závady na rozvodoch vody TV, SV, ÚK, kanalizácie, plynu, plynových zariadeniach, elektrických zariadeniach a rozvodoch, uzatváracích armatúrach v bytových domoch tak, aby sa zabránilo vzniku škody na majetku, zdraví a životoch, na: rozvodoch vody TV, SV, ÚK, kanalizácie, rozvodoch studenej vody na prípojkách, uzatváracích armatúrach. plynové rozvody, plynoinštalačné zariadenia a armatúry, montáž a výmena, kontrola a odpočty pomerových meračov tepla kapilárnych (ďalej len RMK) a digitálnych (ďalej len PRVN), hydraulické vyváženie (vyregulovanie) sústavy ÚK, hydraulické vyváženie (vyregulovanie) sústavy TÚV, čistenie filtrov na ÚK, TÚV a SV.
   2. havarijné zásahy na bezprostredné odstránenie poruchy alebo závady v plynových kotolniach, blokových odovzdávacích staniciach tepla, a teplovodných rozvodoch na: rozvodoch TV, ÚK, SV, uzatváracích armatúr

   3. havarijné zásahy v domových OST na: ventiloch a mertikoch, odstavenie OST, z prevádzky z dôvodu zabránenia vzniku škôd na životoch a majetku

  • Vykonávanie údržby a opravy podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa v objektoch vlastniacich alebo spravovaných objednávateľom v tomto rozsahu:
   1. údržba a oprava v bytových domoch: údržba a opravy na rozvodoch vody TV, SV, ÚK a vnútornej kanalizácie, údržba a opravy na rozvodoch studenej vody na prípojkách, uzatváracích armatúrach, údržba a opravy na plynových rozvodoch, plynoinštalačných zariadeniach a armatúrach, údržba a oprava elektrických zariadení a rozvodov, montáž a výmena, kontrola a odpočty pomerových meračov tepla RMK a PRVN, hydraulické vyváženie (vyregulovanie)sústavy ÚK, hydraulické vyváženie (vyregulovanie) sústavy TÚV, čistenie filtrov na ÚK, TÚV a SV.
   2. údržba a oprava kotolní: údržba a opravy na rozvodoch vody TV, SV, ÚK a vnútornej kanalizácie, údržba a opravy na rozvodoch studenej vody na prípojkách, uzatváracích armatúrach, údržba, oprava a výmena čerpadiel, údržba a oprava ventilov, údržba, oprava a výmena poistných ventilov, údržba a oprava expanzných a zásobných nádob, zariadení na úpravu vody, údržba a oprava elektrických zariadení a rozvodov

   3. údržba a oprava rozvodov: údržba a oprava kompenzátorov, údržba a oprava ventilov, údržba, oprava a výmena teplovodných rozvodov
   4. údržba a opravy v domových OST: údržba a opravy na rozvodoch vody TV, SV, ÚK a vnútornej kanalizácie, údržba, opravy a výmena ventilov, údržba, opravy a výmena armatúr, údržba vodomerov a výmena, údržba a opravy bojlerov, údržba a opravy elektrických zariadení a rozvodov, údržba a opravy sekundárnych rozvodov
 3. Predkladané návrhy zmlúv musia obsahovať:
  • vyhlásenie o disponovaní a predloženie kópií osobitných oprávnení umožňujúcich výkon predmetu zmluvy minimálne v rozsahu:
   • certifikácie o splnení požiadaviek na odborné vedomosti a znalosti v oblasti metrológie upravujúcich činnosti pri montáži určených meradiel v rozsahu stanovenom druhmi určených meradiel podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z.z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov
   • oprávnenia na opravu vyhradených technických plynových zariadení v rozsahu: opravy a údržby, montáže do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, rekonštrukcie, prípadne aj osvedčenia na činnosť riadenia práce pri opravách vyhradených technických plynových zariadení podľa § 18 ods. 1, písm./ d vyhlášky 508/2009 Z.z.

   • osvedčenia o skúške zvárača vydanej v zmysle STN EN ISO/IEC 17 024.
  • Cena poskytovanej služby:
   • Mesačná paušálne stanovená cena za bytovú jednotku
   • Mesačná paušálne stanovená cena za jednu domovú OST

   • Mesačná paušálne stanovená cena za jednu kotolňu a sekundárne rozvody
   • Mesačná paušálna stanovená cena za jednu výmenníkovú stanicu domovú kotolňu
   • Cena hodinovej sadzby za údržbu a opravy v bytovom dome
   • Cena hodinovej sadzby za údržbu a opravy v bojlerovniach
   • Cena hodinovej sadzby za údržbu a opravy v kotolniach a sek. rozvodovniach
   • Cena hodinovej sadzby za údržbu a opravy vo výmenníkových staniciach
   • Cena hodinovej sadzby za údržbu a opravy elektrických zariadení a rozvodov
   • Cena hodinovej sadzby za tlakové čistenie kanalizácie za 1 hodinu
   • Jednotkové ceny súvisiace s výmenou kapilár a plomb meračov RMK – 87 a ich odpočtom a súvisiacich úkonov za účelom rozúčtovania dodaného tepla na ÚK odpočtom
   • Lehoty na plnenie predmetu zmluvy zo strany dodávateľa
 4. Spôsob podávania návrhov: V písomnej podobe doručenej do sídla vyhlasovateľa
 5. Lehota na podávanie návrhov: najneskôr do 15. novembra 2012
 6. Oznámenie o výbere dodávateľa a jeho návrhu na uzatvorenie zmluvy do 30. novembra 2012 so zverejnením na doméne www.spravcasbdgalanta.sk
 7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť alebo zrušiť podmienky súťaže.
 8. Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s predkladaním návrhov v tejto obchodnej verejnej súťaži
 9. Predložený návrh má právo predkladateľ odvolať aj po uplynutí lehoty na predkladanie návrhov
 10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na odmietnutie všetkých predložených návrhov.