Oznámenie o výsledkoch vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže

Oznámenie o výsledkoch vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže
v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov

Stavebné bytové družstvo Sládkovičovo a Galanta, so sídlom ulica Esterházyovcov 709/12, 924 01 Galanta, IČO: 34099069, právna forma: družstvo, zápis v OR: Odd.Dr.vl.č. 3/T na základe uznesenia predstavenstva č. 23/2012 zo dňa 21.3.2012 v spojení s uznesením č. 25/2012 zo dňa 10.10.2012 v zmysle § 281 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a doplnkov na uzatvorenie zmluvy o poskytovaní nepretržitej havarijnej služby a vykonávanie údržby a opráv v bytových domoch v správe Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta

na zasadnutí predstavenstva Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta dňa 21. Novembra 2012 vybralo a prijalo návrh zmluvy predložený jediným zúčastneným súťažiteľom –

Karol Ostrožanský Miesto podnikania: Záhradnícka 807, 925 21 Sládkovičovo IČO: 33 895 058,

ktorý splnil obchodnou verejnou súťažou stanovené podmienky a v lehote 15. Novembra 2012 predložil vyhlasovateľovi súťaže všetky vyžadované osvedčenia a písomné doklady ako súčasť návrhu zmluvy o poskytovaní nepretržitej havarijnej služby a vykonávanie údržby a opráv v bytových domoch v správe Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta.

Na základe tejto skutočnosti oznamujeme, že od 1. Januára 2013 bude nepretržitá havarijná služba a vykonávanie údržby a opráv v bytových domoch v správe Stavebného bytového družstva Sládkovičovo a Galanta vykonávaná uvedeným úspešným súťažiteľom.